Förordning (1996:1191) om överlåtelse av statens lösa egendom

(senast ändrad genom SFS 2011:220)

Inledande bestämmelser

1 §I denna förordning finns bestämmelser i anslutning till 8 kap. 4, 6 och 7 §§ budgetlagen (2011:203).

Förordning (2011:220)

2 §Förordningen gäller för myndigheter under regeringen.

Förordning (1998:1427)

3 §Denna förordning gäller försäljning av statens lösa egendom. Vad som sägs om försäljning gäller även byte.

4 §Förordningen gäller inte försäljning av frivilligt efterfrågade varor som staten tillhandahåller som ett led i en avgiftsbelagd verksamhet. Bestämmelser om detta finns i avgiftsförordningen (1992:191).

Förordningen gäller inte heller försäljning som är förenad med rätt till hyra och återköp eller liknande förfarande. Bestämmelser om detta finns i 2 kap. 5 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210).

I förordningen (1996:1190) om överlåtelse av statens fasta egendom, m.m. finns bestämmelser om upplåtelse av tomträtt samt överlåtelse av tomträtt och sådan byggnad som är lös egendom.

Förordning (2011:220)

Aktier

5 §Försäljning av aktier och andelar får endast ske efter särskilt medgivande från regeringen.

Ett sådant medgivande krävs inte vid försäljning av aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller föremål för handel på någon annan organiserad marknadsplats, om en myndighet har tagit emot dem som gåva eller förvärvat dem genom förordnande i testamente.

Förordning (2011:220)

Övrig lös egendom

6 §Försäljning av övrig lös egendom får ske om egendomen inte längre behövs för statens verksamhet eller blivit obrukbar.

Affärsmässighet

7 §Försäljning skall genomföras affärsmässigt.

8 §I kapitalförsörjningsförordningen (2011:220) finns bestämmelser om dispositionen av försäljningsinkomster.

Förordning (2011:220)

9 §Ekonomistyrningsverket får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Förordning (2011:220)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2007:577

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2007.

2011:220

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...