Förordning (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar

(senast ändrad genom SFS 2014:1445)

Allmänt

1 §Denna förordning gäller för myndigheter under regeringen.

2 §En myndighet ska betala premier för sina anställdas förmåner enligt den statliga tjänstepensioneringen, grupplivförsäkringen och personskadeförsäkringen samt, när det gäller pensionsersättning och särskild pensionsersättning, enligt det statliga avtalet om omställning och enligt det statliga trygghetsavtalet.

Förordning (2014:1445)

3 §Premierna bestäms enligt grunder som fastställs av Statens tjänstepensionsverk.

Premierna ska också täcka kostnaderna för administration av förmånerna.

I premien för grupplivförsäkring ska det ingå ett belopp motsvarande särskild premieskatt enligt lagen (1990:1427) om särskild premieskatt på grupplivförsäkring. Beloppet ska uppgå till den andel av premien, utan på- lägg enligt detta och föregående stycke, som skatten ska utgöra av skatteunderlaget enligt 5 § samma lag.

Till premierna för tjänstepensionering, pensionsersättning och särskild pensionsersättning ska det läggas belopp motsvarande särskild löneskatt enligt lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader. Beloppen ska uppgå till den andel av dessa premier som skatten ska utgöra av skatteunderlaget enligt 1 § samma lag.

Förordning (2010:554)

Beräkning och betalning av premier

4 §Statens tjänstepensionsverk ska senast vid utgången av november månad lämna myndigheterna en prognos över premierna för det kommandeåret.

Förordning (2010:554)

5 §Statens tjänstepensionsverk ska fastställa premierna månadsvis. Dessa beräknas som individuellt beräknade premier för de personer som omfattas av respektive förmån.

Förordning (2010:554)

6 §Premierna ska betalas senast vid utgången av månaden efter den månad under vilken förmånen intjänats. Ändras de uppgifter på vilken premien grundas, ska reglering av premien ske senast vid utgången av månaden efter den månad Statens tjänstepensionsverk fått del av de ändrade uppgifterna.

Första stycket gäller inte om det av ett pensionsavtal följer att myndigheten ska betala kostnaden för en pension med en engångspremie.

Kostnaden för särskild pensionsersättning ska betalas med en engångspremie. Premien ska betalas när anställningen upphör, av den myndighet där den som kan få rätt till särskild pensionsersättning är anställd.

Om en anställd i samband med eller sedan anställningen har upphört får en förbättring av sina intjänade förmåner, ska myndigheten betala för denna förbättring med en engångspremie.

Premier ska betalas till Statens tjänstepensionsverk.

Förordning (2010:554)

7–8 §§har upphävts genom förordning (2004:379).

Förmåner för vilka premier inte skall betalas

9 §Om en myndighet enligt särskilda föreskrifter skall svara för kostnaderna för en utbetald förmån, skall premier enligt 2–5 §§ inte betalas för förmånen. Sådana föreskrifter finns bland annat i förordningen (2002:869) om utbetalning av statliga tjänstepensions- och grupplivförmåner, i förordningen (2003:56) om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning och i förordningen (SAVFS 1990:3 A1) om utbetalningen av personskadeersättning.

Förordning (2004:379)

10 §har upphävts genom förordning (2010:554).

Administrationsavgift då premie inte ska betalas för förmånen

11 §I de fall som avses i 9 § ska myndigheten även betala en särskild avgift till Statens pensionsverk för administration av förmånerna. Avgiften bestäms av regeringen.

Förordning (2010:554)

Icke-statliga anställningar som är anslutna till statliga avtalsförsäkringar

12 §Bestämmelserna i denna förordning med undantag för 3 § fjärde stycket tillämpas också på de icke-statliga arbetsgivare som har anställda som är anslutna till statens avtalsförsäkringar enligt 2 §.

Förordning (1999:1172)

Överklagande

13 §Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Förordning (1998:1101)

Verkställitghetsföreskrifter

14 §Statens pensionsverk får meddela föreskrifter för verkställigheten av denna förordning.

Förordning (1999:742)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2004:379

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004 i fråga om 4 § och i övrigt den 1 januari 2005.

  2. Från och med den 1 juli 2010 skall vad som sägs i den äldre lydelsen av 3, 5, 6, 8 och 10 §§ om Nämnden för statens avtalsförsäkringar i stället gälla Statens pensionsverk.

  3. Den äldre lydelsen av 4–9 §§ skall fortfarande tillämpas i fråga om premier som avser tid före ikraftträdandet.

  4. Den äldre lydelsen av 4–9 §§ skall fortfarande tillämpas för premier som avser personer för vilka pensionsavtal som trätt i kraft före den 1 januari 2003 eller pensionsbestämmelser som hänvisar till sådant avtal är tillämpliga.

2014:1445

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...