Lag (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall

(senast ändrad genom SFS 2021:1033)

Denna lag upphör att gälla den 1 juli 2022 enligt lag (2022:666).

Lagens syfte

1 §Denna lag innehåller straffrättsliga bestämmelser för genomförande av

 1. den internationella konventionen om bekämpande av finansiering av terrorism som antogs av Förenta nationernas generalförsamling den 9 december 1999 (54/109),

 2. punkt 6 i Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 2178 (2014),

 3. tilläggsprotokoll den 19 maj 2015 till Europarådets konvention den 16 maj 2005 om förebyggande av terrorism, och

 4. Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/541 av den 15 mars 2017 om bekämpande av terrorism, om ersättande av rådets rambeslut 2002/475/RIF och om ändring av rådets beslut 2005/671/RIF.

I lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism finns ytterligare bestämmelser för att genomföra den internationella konventionen om bekämpande av finansiering av terrorism. De avser åtgärder som den som bedriver finansiell verksamhet och annan näringsverksamhet är skyldig att vidta för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Lag (2018:1311)

Särskilt allvarlig brottslighet

2 §Med särskilt allvarlig brottslighet avses i denna lag

 1. mord, dråp, grov misshandel, synnerligen grov misshandel, människorov, olaga frihetsberövande, grovt olaga tvång, mordbrand, grov mordbrand, allmänfarlig ödeläggelse, sabotage och spridande av gift eller smitta om syftet med gärningen är att injaga skräck i en befolkning eller en befolkningsgrupp eller att förmå en regering eller en internationell organisation att vidta eller att avstå från att vidta en åtgärd,

 2. terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott, grovt sabotage, kapning, sjö- eller luftfartssabotage och flygplatssabotage,

 3. sådan brottslighet som avses i

  1. artikel 1 i den internationella konventionen den 17 december 1979 mot tagande av gisslan,

  2. artikel 7 i konventionen den 3 mars 1980 om fysiskt skydd av kärnämne,

  3. artikel 2 i den internationella konventionen den 15 december 1997 om bekämpande av bombattentat av terrorister, och

  4. artikel 2 i den internationella konventionen den 13 april 2005 för bekämpande av nukleär terrorism, samt

 4. mord, dråp, misshandel, grov misshandel, synnerligen grov misshandel, människorov, olaga frihetsberövande, grov skadegörelse, mordbrand, grov mordbrand samt hot om sådana brott, om gärningen utförs mot sådana internationellt skyddade personer som avses i konventionen den 14 december 1973 om förebyggande och bestraffning av brott mot diplomater och andra internationellt skyddade personer.

Lag (2017:334)

Ansvar

3 §Till fängelse i högst två år döms den som samlar in, tillhandahåller eller tar emot pengar eller annan egendom i syfte att egendomen ska användas eller med vetskap om att den är avsedd att användas

 1. för att begå eller annars medverka till särskilt allvarlig brottslighet eller försök, förberedelse eller stämpling till sådan brottslighet,

 2. av en person eller en sammanslutning av personer som begår särskilt allvarlig brottslighet eller gör sig skyldig till försök, förberedelse, stämpling eller medverkan till sådan brottslighet, eller

 3. för samröre med en terroristorganisation enligt 2 b § lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet.

Om brott som anges i första stycket är grovt, döms till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om brottet har utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning eller om det annars har varit av särskilt farlig art.

I ringa fall ska det inte dömas till ansvar.

Lag (2020:15)

3 a §Den som samlar in, tillhandahåller eller tar emot pengar eller annan egendom i syfte att egendomen ska användas eller med vetskap om att den är avsedd att användas för att begå eller annars medverka till brott som avses i 3–6 §§ lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet döms till fängelse i högst två år.

I ringa fall ska det inte dömas till ansvar.

Lag (2018:1311)

4 §För försök till brott enligt denna lag döms det till ansvar enligt bestämmelserna i 23 kap. 1 § brottsbalken.

Lag (2018:1311)

5 §Ansvar enligt denna lag ska inte dömas ut om gärningen är belagd med samma eller strängare straff i brottsbalken eller i lagen (2003:148) om straff för terroristbrott.

Lag (2016:94)

Domsrätt

6 §Även om det inte finns domsrätt enligt 2 kap. 3 § brottsbalken är svensk domstol behörig att döma över brott enligt denna lag om brottet har begåtts

 1. av en svensk medborgare, av en utlänning med hemvist i Sverige eller av en utlänning som befinner sig här i landet,

 2. till förmån för en juridisk person som är etablerad i Sverige, eller

 3. mot en av Europeiska unionens institutioner eller mot en av dess byråer eller ett av dess organ, om byrån eller organet har säte i Sverige.

Första stycket gäller även om brottet i enlighet med 5 § ska bestraffas enligt brottsbalken eller lagen (2003:148) om straff för terroristbrott.

Bestämmelser om krav på tillstånd att väcka åtal i vissa fall finns i 2 kap. 7 § brottsbalken.

Lag (2021:1033)

Förverkande

7 §Egendom som varit föremål för brott enligt denna lag ska förklaras förverkad, om det inte är uppenbart oskäligt. I stället för egendomen kan värdet av den förklaras förverkat. Även utbyte av brott enligt denna lag ska förklaras förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt.

Lag (2014:312)

Penningbeslag

8 §Egendom i form av pengar, fordran eller annan rättighet som skäligen kan antas vara föremål för brott enligt denna lag, eller ett motsvarande värde, får tas i beslag (penningbeslag).

Penningbeslag får beslutas endast om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte eller för något annat motstående intresse.

Lag (2014:312)

9 §Undersökningsledaren eller åklagaren beslutar om penningbeslag. Penningbeslag får avse endast sådan egendom som finns tillgänglig.

Avser penningbeslaget en fordran eller annan rättighet, ska gäldenären eller annan förpliktad meddelas förbud att fullgöra sin förpliktelse till någon annan än Polismyndigheten.

För penningbeslag gäller i övrigt bestämmelserna om beslag i rättegångsbalken.

Lag (2014:624)

10–22 §§har upphävts genom lag (2009:73).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2020:15

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2020.

2021:1033

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

2022:666

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.

 2. Genom lagen upphävs

  1. lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall,

  2. [...]

  3. [...]

Propositioner

SFS 2002:444
Prop. 2001/02:149

SFS 2003:150
Prop. 2002/03:38

SFS 2004:1190
Prop. 2003/04:156

SFS 2006:923
Prop. 2005/06:150

SFS 2009:73
Prop. 2008/09:70

SFS 2014:312
Prop. 2013/14:121

SFS 2014:624
Prop. 2013/14:110

SFS 2015:52
Prop. 2013/14:254

SFS 2016:94
Prop. 2015/16:78

SFS 2017:334
Prop. 2016/17:108

SFS 2017:644
Prop. 2016/17:173

SFS 2018:1311
Prop. 2017/18:174

SFS 2020:15
Prop. 2019/20:36

SFS 2021:1033
Prop. 2020/21:204

SFS 2022:666
Prop. 2021/22:133