Förordning (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt

(senast ändrad genom SFS 2017:367 och ESV C 2017:4)

Tillämpningsområde

1 §Denna förordning gäller myndigheter under regeringen som ingår i den statliga redovisningsorganisationen, om inte Ekonomistyrningsverket beslutar annat enligt 2 §. Förordningen gäller dock inte affärsverken.

ESVs föreskrifter till 1 §

I samband med att en myndighet ska inordnas i den statliga redovisningsorganisationen ska myndigheten sända underlag till Ekonomistyrningsverket (ESV) som grund för ESV:s beslut enligt 2 §. ESV:s beslut enligt 2 § gäller tills vidare.

Uppgifter i underlaget

Underlaget ska bestå av en beskrivning av myndighetens planerade verksamhet, konkurrenssituation och en redogörelse för hur myndigheten kommer att finansieras.

Om en myndighets verksamhet kommer att förändras, t.ex. genom ombildning, sammanslagning, utbrytning eller dylikt, ska ESV ompröva beslut enligt 2 §. Dessa myndigheter ska utöver de uppgifter som anges ovan bifoga en redogörelse för hur myndigheten tidigare har finansierats.

ESVs allmänna råd till 1 §

Vilka myndigheter som har rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt framgår av det myndighetsregister som ESV löpande upprättar över myndigheter inom den statliga redovisningsorganisationen.

Förordning (2008:1430)ESV C (2008:13)ESV C (2008:13)

2 §Ekonomistyrningsverket ska besluta att en myndighet inte ska omfattas av förordningen om verket bedömer att det är viktigare att det råder konkurrensneutralitet på en marknad där myndigheten bedriver verksamhet i konkurrens med en verksamhet som inte medför rätt till avdrag eller återbetalning av ingående skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200), än att myndigheten har kompensationsrätt enligt denna förordning.

Ekonomistyrningsverket ska samråda med Konkurrensverket innan beslut enligt denna bestämmelse fattas.

ESVs allmänna råd till 2 §

Regler om avdragsrätt och rätt till återbetalning av ingående mervärdesskatt finns i 8 kap. och 10 kap. mervärdesskattelagen. Vilka varor och tjänster som är undantagna från skatteplikt framgår av 3 kap. och 9 c kap. mervärdesskattelagen.

ESV C (2002:8)

3 §har upphävts genom förordning (2008:1430)

ESVs allmänna råd till 3 § har upphävts genom ESV C 2008:13.

Kompensation

4 §En myndighet som omfattas av denna förordning har rätt till kompensation för belopp, motsvarande ingående skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200), som hänför sig till verksamheten.

Myndigheten har dock inte rätt till kompensation om den ingående skatten hänför sig till utgifter för representation eller liknande ändamål. Myndigheten har inte heller rätt till kompensation om den ingående skatten omfattas av begränsningar i avdragsrätten enligt 8 kap. 9 § första stycket 1, 3 eller 4 eller 10, 15 eller 16 § mervärdesskattelagen.

ESVs föreskrifter till 4 §

En myndighet som omfattas av förordningen har rätt till kompensation för belopp motsvarande ingående mervärdesskatt hänförlig till hela den verksamhet som myndigheten bedriver, oavsett hur verksamheten är finansierad eller i vilket avsnitt den redovisas i resultaträkningen. Detta gäller under förutsättning att regeringen inte har beslutat annat.

Kompensationsrätt föreligger endast för belopp motsvarande ingående mervärdesskatt som har debiterats eller vid omvänd skattskyldighet beräknats enligt den svenska mervärdesskattelagen.

I begreppet representation eller liknande ändamål ingår utgifter för måltider och liknande förtäring inklusive kringkostnader vid extern och intern representation samt utgifter för representationsgåvor.

Förfriskningar och annan enklare förtäring av mindre värde som ges till externa deltagare i samband med ett arbetsmöte ska inte ses som extern representation.

ESV C (2017:4)

ESVs allmänna råd till 4 §

Med förfriskningar och annan enklare förtäring av mindre värde avses till exempel alkoholfri dryck, bullar, frukt och en enklare smörgås som inte ersätter en måltid.

Skatteverket ger ut ”Momsbroschyren” och andra handledningar som ger information om avdragsrätten för ingående mervärdesskatt enligt mervärdesskattereglerna.

Statliga myndigheter som inte är affärsverk räknas i mervärdesskattehänseende som ett enda skattesubjekt. Mervärdesskatt ska därför inte faktureras andra statliga myndigheter. Därmed kan ingen kompensationsrätt bli aktuell vid inköp från en annan myndighet.

Om flera myndigheter som omfattas av denna förordning går ihop och gör gemensamma inköp, så kallade samköp, är det den myndighet som betalar skatten till leverantören (eller motsvarande) som har rätt till kompensation för belopp motsvarande ingående mervärdesskatt.

ESV C (2017:4)

Förordning (2017:367)

5 §har upphävts genom förordning (2008:1430).

ESVs allmänna råd till 5 § har upphävts genom ESV C 2008:13.

6 §har upphävts genom förordning (2008:1430).

ESVs allmänna råd till 6 § har upphävts genom ESV C 2008:13.

Rekvisition och redovisning mot inkomsttitel

7 §En myndighet som en viss månad har bokfört belopp som anges i 4 § får påföljande månad rekvirera motsvarande belopp från Skatteverket.

ESVs föreskrifter till 7 §

En myndighet får rekvirera ett belopp motsvarande ingående mervärdesskatt den månad då det ackumulerade bokförda beloppet uppgår till minst 5.000 kronor. Rekvisition av belopp motsvarande ingående mervärdesskatt ska dock göras minst en gång per år.

ESV C (2002:8)

ESVs allmänna råd till 7 §

Rättelser

Rättelse av ett felaktigt rekvirerat belopp bör göras vid nästa rekvisitionstillfälle och normalt bara ske för det innevarande årets rekvisitioner.

Vid återbetalning av ett för högt rekvirerat belopp minskar myndigheten månadens rekvisition av belopp motsvarande ingående mervärdesskatt i rekvisitionsblanketten med återbetalningsbeloppet inklusive eventuell ränta. Nettobeloppet betalar Skatteverket ut till myndighetens gironummer.

Om det belopp som myndigheten ska återbetala är högre än det belopp som ska rekvireras vid nästa rekvisitionstillfälle bör myndigheten vänta med att rekvirera tills beloppet för ingående mervärdesskatt överstiger 5.000 kronor.

ESV C (2016:5)

Förordning (2003:1040)

8 §Skatteverket ska betala ut det reviderade beloppet inom 10 dagar från det att rekvisitionen kommit in till myndigheten.

ESVs allmänna råd till 8 §

Vid rekvisition av belopp motsvarande ingående mervärdesskatt används den blankett som tillhandahålls av Skatteverket.

Om myndigheten så begär fördelar Skatteverket utbetalningen på dels ett gironummer anslutet till räntekonto, dels ett gironummer som inte är anslutet till räntekonto. Myndigheten ska i så fall ange på sin rekvisition hur beloppet ska fördelas på respektive gironummer.

Anvisningar för hur blanketten ska fyllas i och andra anvisningar som rör betalning av belopp motsvarande ingående mervärdesskatt utfärdas av Skatteverket.

Förordning (2011:225)ESV C (2010:6)

9 §Skatteverket ska redovisa det rekviderade beloppet mot inkomsttiteln Mervärdesskatt när verket betalar ut det till myndigheten.

Förordning (2011:225)

10 §har upphävts genom förordning (2008:1430).

ESVs allmänna råd till 10 § har upphävts genom ESV C 2008:13.

Ränta

11 §Har en myndighet tillgodoförts ränta till följd av att myndigheten rekvirerat ett för högt belopp vid tillämpningen av 4 § ska myndigheten betala ett belopp motsvarande räntan till Skatteverket, om den tillgodoförda räntan inte är obetydlig.

ESVs föreskrifter till 11 §

Vid återbetalning av ett för högt rekvirerat belopp enligt 4 § beräknas räntan från den dag då myndigheten fick beloppet utbetalt till räntekontot till och med den dag då återbetalningen görs. Ränteberäkningen grundas på den ränta som motsvarar genomsnittsräntan på räntekontot under perioden.

En myndighet behöver endast beakta sådan ränta som vid återbetalningstillfället överstiger 100 kronor.

ESVs allmänna råd till 11 § har upphävts genom ESV C 2016:5.

ESV C (2008:13)

Förordning (2008:1430)

Tillämpningsföreskrifter

12 §Ekonomistyrningsverket får meddela de föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna förordning.

ESVs förekrifter till 12 §

Ekonomistyrningsverket kan i enskilda fall pröva och meddela undantag från föreskrifterna till denna förordning.

ESV C (2007:7)

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...