Förordning (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt

(senast ändrad genom SFS 2017:367 och ESV C 2017:4)

Tillämpningsområde

1 §Denna förordning gäller myndigheter under regeringen som ingår i den statliga redovisningsorganisationen, om inte Ekonomistyrningsverket beslutar annat enligt 2 §. Förordningen gäller dock inte affärsverken.

ESVs föreskrifter till 1 §

I samband med att en myndighet ska inordnas i den statliga redovisningsorganisationen ska myndigheten sända underlag till Ekonomistyrningsverket (ESV) som grund för ESV:s beslut enligt 2 §. ESV:s beslut enligt 2 § gäller tills vidare.

Uppgifter i underlaget

Underlaget ska bestå av en beskrivning av myndighetens planerade verksamhet, konkurrenssituation och en redogörelse för hur myndigheten kommer att finansieras.

Om en myndighets verksamhet kommer att förändras, t.ex. genom ombildning, sammanslagning, utbrytning eller dylikt, ska ESV ompröva beslut enligt 2 §. Dessa myndigheter ska utöver de uppgifter som anges ovan bifoga en redogörelse för hur myndigheten tidigare har finansierats.

ESVs allmänna råd till 1 §

Vilka myndigheter som har rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt framgår av det myndighetsregister som ESV löpande upprättar över myndigheter inom den statliga redovisningsorganisationen.

Förordning (2008:1430)ESV C (2008:13)ESV C (2008:13)

2 §Ekonomistyrningsverket ska besluta att en myndighet inte ska omfattas av förordningen om verket bedömer att det är viktigare att det råder konkurrensneutralitet på en marknad där myndigheten bedriver verksamhet i konkurrens med en verksamhet som inte medför rätt till avdrag eller återbetalning av ingående skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200), än att myndigheten har kompensationsrätt enligt denna förordning.

Ekonomistyrningsverket ska samråda med Konkurrensverket innan beslut enligt denna bestämmelse fattas.

ESVs allmänna råd till 2 §

Regler om avdragsrätt och rätt till återbetalning av ingående mervärdesskatt finns i 8 kap. och 10 kap. mervärdesskattelagen. Vilka varor och tjänster som är undantagna från skatteplikt framgår av 3 kap. och 9 c kap. mervärdesskattelagen.

ESV C (2002:8)

3 §har upphävts genom förordning (2008:1430)

ESVs allmänna råd till 3 § har upphävts genom ESV C 2008:13.

Kompensation

4 §En myndighet som omfattas av denna förordning har rätt till kompensation för belopp, motsvarande ingående skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200), som hänför sig till verksamheten.

Myndigheten har dock inte rätt till kompensation om den ingående skatten hänför sig till utgifter för representation eller liknande ändamål. Myndigheten har inte heller rätt till kompensation om den ingående skatten omfattas av begränsningar i avdragsrätten enligt 8 kap. 9 § första stycket 1, 3 eller 4 eller 10, 15 eller 16 § mervärdesskattelagen.

ESVs föreskrifter till 4 §

En myndighet som omfattas av förordningen har rätt till kompensation för belopp motsvarande ingående mervärdesskatt hänförlig till hela den verksamhet som myndigheten bedriver, oavsett hur verksamheten är finansierad eller i vilket avsnitt den redovisas i resultaträkningen. Detta gäller under förutsättning att regeringen inte har beslutat annat.

Kompensationsrätt föreligger endast för belopp motsvarande ingående mervärdesskatt som har debiterats eller vid omvänd skattskyldighet beräknats enligt den svenska mervärdesskattelagen.

I begreppet representation eller liknande ändamål ingår utgifter för måltider och liknande förtäring inklusive kringkostnader vid extern och intern representation samt utgifter för representationsgåvor.

Förfriskningar och annan enklare förtäring av mindre värde som ges till externa deltagare i samband med ett arbetsmöte ska inte ses som extern representation.

ESV C (2017:4)

ESVs allmänna råd till 4 §

Med förfriskningar och annan enklare förtäring av mindre värde avses till exempel alkoholfri dryck, bullar, frukt och en enklare smörgås som inte ersätter en måltid.

Skatteverket ger ut ”Momsbroschyren” och andra handledningar som ger information om avdragsrätten för ingående mervärdesskatt enligt mervärdesskattereglerna.

Statliga myndigheter som inte är affärsverk räknas i mervärdesskattehänseende som ett enda skattesubjekt. Mervärdesskatt ska därför inte faktureras andra statliga myndigheter. Därmed kan ingen kompensationsrätt bli aktuell vid inköp från en annan myndighet.

Om flera myndigheter som omfattas av denna förordning går ihop och gör gemensamma inköp, så kallade samköp, är det den myndighet som betalar skatten till leverantören (eller motsvarande) som har rätt till kompensation för belopp motsvarande ingående mervärdesskatt.

ESV C (2017:4)

Förordning (2017:367)

5 §har upphävts genom förordning (2008:1430).

ESVs allmänna råd till 5 § har upphävts genom ESV C 2008:13.

6 §har upphävts genom förordning (2008:1430).

ESVs allmänna råd till 6 § har upphävts genom ESV C 2008:13.

Rekvisition och redovisning mot inkomsttitel

7 §En myndighet som en viss månad har bokfört belopp som anges i 4 § får påföljande månad rekvirera motsvarande belopp från Skatteverket.

ESVs föreskrifter till 7 §

En myndighet får rekvirera ett belopp motsvarande ingående mervärdesskatt den månad då det ackumulerade bokförda beloppet uppgår till minst 5.000 kronor. Rekvisition av belopp motsvarande ingående mervärdesskatt ska dock göras minst en gång per år.

ESV C (2002:8)

ESVs allmänna råd till 7 §

Rättelser

Rättelse av ett felaktigt rekvirerat belopp bör göras vid nästa rekvisitionstillfälle och normalt bara ske för det innevarande årets rekvisitioner.

Vid återbetalning av ett för högt rekvirerat belopp minskar myndigheten månadens rekvisition av belopp motsvarande ingående mervärdesskatt i rekvisitionsblanketten med återbetalningsbeloppet inklusive eventuell ränta. Nettobeloppet betalar Skatteverket ut till myndighetens gironummer.

Om det belopp som myndigheten ska återbetala är högre än det belopp som ska rekvireras vid nästa rekvisitionstillfälle bör myndigheten vänta med att rekvirera tills beloppet för ingående mervärdesskatt överstiger 5.000 kronor.

ESV C (2016:5)

Förordning (2003:1040)

8 §Skatteverket ska betala ut det reviderade beloppet inom 10 dagar från det att rekvisitionen kommit in till myndigheten.

ESVs allmänna råd till 8 §

Vid rekvisition av belopp motsvarande ingående mervärdesskatt används den blankett som tillhandahålls av Skatteverket.

Om myndigheten så begär fördelar Skatteverket utbetalningen på dels ett gironummer anslutet till räntekonto, dels ett gironummer som inte är anslutet till räntekonto. Myndigheten ska i så fall ange på sin rekvisition hur beloppet ska fördelas på respektive gironummer.

Anvisningar för hur blanketten ska fyllas i och andra anvisningar som rör betalning av belopp motsvarande ingående mervärdesskatt utfärdas av Skatteverket.

Förordning (2011:225)ESV C (2010:6)

9 §Skatteverket ska redovisa det rekviderade beloppet mot inkomsttiteln Mervärdesskatt när verket betalar ut det till myndigheten.

Förordning (2011:225)

10 §har upphävts genom förordning (2008:1430).

ESVs allmänna råd till 10 § har upphävts genom ESV C 2008:13.

Ränta

11 §Har en myndighet tillgodoförts ränta till följd av att myndigheten rekvirerat ett för högt belopp vid tillämpningen av 4 § ska myndigheten betala ett belopp motsvarande räntan till Skatteverket, om den tillgodoförda räntan inte är obetydlig.

ESVs föreskrifter till 11 §

Vid återbetalning av ett för högt rekvirerat belopp enligt 4 § beräknas räntan från den dag då myndigheten fick beloppet utbetalt till räntekontot till och med den dag då återbetalningen görs. Ränteberäkningen grundas på den ränta som motsvarar genomsnittsräntan på räntekontot under perioden.

En myndighet behöver endast beakta sådan ränta som vid återbetalningstillfället överstiger 100 kronor.

ESVs allmänna råd till 11 § har upphävts genom ESV C 2016:5.

ESV C (2008:13)

Förordning (2008:1430)

Tillämpningsföreskrifter

12 §Ekonomistyrningsverket får meddela de föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna förordning.

ESVs förekrifter till 12 §

Ekonomistyrningsverket kan i enskilda fall pröva och meddela undantag från föreskrifterna till denna förordning.

ESV C (2007:7)