1 §I denna förordning avses med

  1. valutaväxling och annan finansiell verksamhet: sådana verksamheter som anges i 1 § lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet, och

  2. kvalificerat innehav: sådant innehav som anges i 3 § andra stycket lagen om valutaväxling och annan finansiell verksamhet.

Förordning (2017:670)

Register över registrerade fysiska eller juridiska personer

2 §Hos Finansinspektionen ska det föras register över fysiska eller juridiska personer som har registrerats enligt lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet.

Förordning (2017:670)

3 §Registret förs med hjälp av automatiserad behandling. Registret ska hållas tillgängligt hos Finansinspektionen.

Förordning (2017:670)

4 §Registret ska ge offentlighet åt den information som ingår i registret.

I fråga om personuppgifter ska registret ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för

  1. den kontroll som Finansinspektionen enligt lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet utövar över fysiska eller juridiska personer som ägnar sig åt valutaväxling i väsentlig omfattning eller annan finansiell verksamhet, eller

  2. information till allmänheten om de fysiska eller juridiska personer som registrerats i registret.

Förordning (2017:670)

5 §Finansinspektionen är personuppgiftsansvarig för registret.

Förordning (2018:336)

6 §Finansinspektionen skall se till att det inte uppkommer något otillbörligt intrång i de registrerades personliga integritet eller några risker från säkerhetssynpunkt. För dessa syften får myndigheten i enskilda fall ställa upp villkor för behandlingen av personuppgifter.

7 §har upphävts genom förordning (2018:336).

8 §har upphävts genom förordning (2018:336).

9 §I registret registreras uppgifter för varje person. Registret ska innehålla uppgift om personens namn eller företagsnamn och om personnummer eller organisationsnummer.

Förordning (2018:1830)

10 §Finansinspektionen ska underrätta Bolagsverket när en fysisk eller juridisk person registrerats i registret. Detsamma gäller när inspektionen stryker personen ur registret.

Förordning (2017:670)

11 §Finansinspektionen ska anteckna i registret när myndigheten har fattat beslut om föreläggande att upphöra med verksamheten.

Förordning (2017:670)

Bemyndiganden

12 §Finansinspektionen får meddela föreskrifter om

  1. vilka uppgifter en ansökan om registrering enligt lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet ska innehålla samt vilka handlingar som samtidigt ska ges in till Finansinspektionen, och

  2. vilka upplysningar som ett registreringspliktigt företag ska lämna till inspektionen för dess årliga kontroll enligt 9 § första stycket lagen om valutaväxling och annan finansiell verksamhet.

Förordning (2017:670)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2018:336

Denna förordning träder i kraft den 25 maj 2018.

2018:1830

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.