Förordning (2004:331) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet

(senast ändrad genom SFS 2018:1830)

1 §I denna förordning avses med

  1. valutaväxling och annan finansiell verksamhet: sådana verksamheter som anges i 1 § lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet, och

  2. kvalificerat innehav: sådant innehav som anges i 3 § andra stycket lagen om valutaväxling och annan finansiell verksamhet.

Förordning (2017:670)

Register över registrerade fysiska eller juridiska personer

2 §Hos Finansinspektionen ska det föras register över fysiska eller juridiska personer som har registrerats enligt lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet.

Förordning (2017:670)

3 §Registret förs med hjälp av automatiserad behandling. Registret ska hållas tillgängligt hos Finansinspektionen.

Förordning (2017:670)

4 §Registret ska ge offentlighet åt den information som ingår i registret.

I fråga om personuppgifter ska registret ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för

  1. den kontroll som Finansinspektionen enligt lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet utövar över fysiska eller juridiska personer som ägnar sig åt valutaväxling i väsentlig omfattning eller annan finansiell verksamhet, eller

  2. information till allmänheten om de fysiska eller juridiska personer som registrerats i registret.

Förordning (2017:670)

5 §Finansinspektionen är personuppgiftsansvarig för registret.

Förordning (2018:336)

6 §Finansinspektionen skall se till att det inte uppkommer något otillbörligt intrång i de registrerades personliga integritet eller några risker från säkerhetssynpunkt. För dessa syften får myndigheten i enskilda fall ställa upp villkor för behandlingen av personuppgifter.

7 §har upphävts genom förordning (2018:336).

8 §har upphävts genom förordning (2018:336).

9 §I registret registreras uppgifter för varje person. Registret ska innehålla uppgift om personens namn eller företagsnamn och om personnummer eller organisationsnummer.

Förordning (2018:1830)

10 §Finansinspektionen ska underrätta Bolagsverket när en fysisk eller juridisk person registrerats i registret. Detsamma gäller när inspektionen stryker personen ur registret.

Förordning (2017:670)

11 §Finansinspektionen ska anteckna i registret när myndigheten har fattat beslut om föreläggande att upphöra med verksamheten.

Förordning (2017:670)

Bemyndiganden

12 §Finansinspektionen får meddela föreskrifter om

  1. vilka uppgifter en ansökan om registrering enligt lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet ska innehålla samt vilka handlingar som samtidigt ska ges in till Finansinspektionen, och

  2. vilka upplysningar som ett registreringspliktigt företag ska lämna till inspektionen för dess årliga kontroll enligt 9 § första stycket lagen om valutaväxling och annan finansiell verksamhet.

Förordning (2017:670)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2018:336

Denna förordning träder i kraft den 25 maj 2018.

2018:1830

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...