Regeringen föreskriver att Skatteverket skall pröva sådana ärenden som skall handläggas av behörig myndighet enligt artikel 21 i avtalet för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet som Sverige och Indien undertecknade den 24 juni 1997 (SFS 1997:918). Om ett sådant ärende är av särskild betydelse eller annars av sådan beskaffenhet att det bör avgöras av regeringen, skall Skatteverket med eget yttrande överlämna ärendet till regeringen.

Skatteverkets beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2006:1201

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007 och skall tillämpas även på ärenden som kommit in före ikraftträdandet.