Förordning (2014:139) om statligt stöd till tillhandahållare av grundläggande betaltjänster

(senast ändrad genom SFS 2018:866)

Inledande bestämmelser

1 §I denna förordning finns bestämmelser om statligt stöd till tillhandahållare av grundläggande betaltjänster. Syftet med stödet är att alla i samhället ska ha tillgång till grundläggande betaltjänster till rimliga priser.

2 §Stöd enligt denna förordning ges i enlighet med Europeiska kommissionens beslut 2012/21/EU av den 20 december 2011 om tillämpningen av artikel 106.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på statligt stöd i form av ersättning för allmännyttiga tjänster som beviljas vissa företag som fått i uppdrag att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.

Den som får stöd ska anses ha anförtrotts att tillhandahålla grundläggande betaltjänster av allmänt ekonomiskt intresse.

3 §Med grundläggande betaltjänster avses i denna förordning betalningsförmedling, uttag av kontanter samt hantering av dagskassor för näringsidkare och ideella föreningar.

Förutsättningar för stöd

4 §Stöd får lämnas, i mån av tillgång på medel, till företag som bedöms kunna tillhandahålla grundläggande betaltjänster där det finns ett behov av sådana tjänster.

Vid bedömningen av om det finns ett behov ska hänsyn särskilt tas till avståndet till närmaste tillhandahållare av grundläggande betaltjänster och till det uppskattade antalet användare av tjänsterna.

Stöd ska inte lämnas om det är sannolikt att någon annan aktör inom rimlig tid kommer att tillhandahålla grundläggande betaltjänster på kommersiell grund.

5 §Stöd får inte lämnas till en mottagare som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs.

Stöd får inte heller lämnas till en mottagare som saknar nödvändigt tillstånd eller nödvändig registrering enligt lagen (2010:751) om betaltjänster.

Beslutande myndighet

6 §Länsstyrelsen i det län där de grundläggande betaltjänsterna ska tillhandahållas prövar stöd enligt denna förordning.

7 §I beslutet om stöd ska aktuell länsstyrelse ange de villkor som behövs för att tillgodose syftet med stödet.

Ansökan

8 §En ansökan om stöd ska göras skriftligen till länsstyrelsen i det län där de grundläggande betaltjänsterna ska tillhandahållas.

Ansökan ska vara egenhändigt undertecknad av sökanden. Uppgifterna i ansökan ska lämnas på heder och samvete.

9 §Ett företag som ansöker om stöd ska lämna aktuell länsstyrelse de handlingar och uppgifter som myndigheten behöver för att kunna pröva ansökan.

10 §Om ett företag inte lämnar de handlingar eller uppgifter som följer av 9 §, ska företaget ges tillfälle att inom viss tid komplettera ansökan. Följs inte en uppmaning att komplettera ansökan får denna prövas i befintligt skick.

Underlag och redovisning

11 §En stödmottagare är skyldig att på begäran av länsstyrelsen i det län där de grundläggande betaltjänsterna tillhandahålls lämna det underlag som behövs för att Sverige ska kunna fullgöra de skyldigheter som följer av kommissionens beslut 2012/21/EU.

12 §Länsstyrelsen i Dalarnas län ska senast den 1 april varje år lämna en samlad ekonomisk redovisning av det föregående årets stödbeslut till regeringen. Av redovisningen ska det framgå vilka företag som har fått stöd, hur många ansökningar om stöd som har avslagits och en prognos för det kommande årets stödgivning.

Länsstyrelsen i Dalarnas län ska även senast den 1 april vartannat år lämna en sammanfattande redogörelse för stödets användning och effekter i förhållande till det syfte som anges i 1 §.

Återbetalning och återkrav

13 §Länsstyrelsen i det län där de grundläggande betaltjänsterna tillhandahålls får besluta att ett beviljat stöd helt eller delvis inte ska betalas ut om

 1. den som har ansökt om stödet genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att det beviljats felaktigt eller med för högt belopp,

 2. stödet av något annat skäl har beviljats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta, eller

 3. villkoren för stödet inte har följts.

14 §Mottagaren av stöd enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om någon av de grunder som anges i 13 § 1–3 föreligger.

15 §Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt 14 §, ska länsstyrelsen i det län där de grundläggande betaltjänsterna tillhandahålls besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet. Om det finns särskilda skäl, får länsstyrelsen efterge krav på återbetalning helt eller delvis.

Överklagande

16 §I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 13 § får dock inte överklagas.

Förordning (2018:866)

Bemyndigande

17 §Post- och telestyrelsen får meddela

 1. föreskrifter om hur stödets storlek ska beräknas och om kontroll av överkompensation, och

 2. ytterligare föreskrifter om verkställighet av denna förordning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2018:866

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...