Registerfrågor

1 §Finansinspektionen är personuppgiftsansvarig för det register som förs enligt 15 § lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter.

Förordning (2018:342)

2 §I registret ska uppgifter antecknas för varje företag som har tillstånd enligt lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter. Registret ska innehålla uppgifter om

  1. företagsnamn,

  2. organisationsnummer eller motsvarande identitetsuppgift,

  3. postadress och telefonnummer, samt

  4. datum för registrering.

Om ett tillstånd har återkallats, ska uppgift om det antecknas i registret.

Förordning (2020:145)

3 §Registret får innehålla uppgifter om uppdragsavtal enligt 14 § lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter och om godkänd bolagsordning eller godkända stadgar.

Förordning (2020:145)

4 §Finansinspektionen ska anteckna i registret när myndigheten har förelagt någon enligt 24 § första stycket lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter att upphöra med verksamheten.

Förordning (2020:145)

Uppgiftsskyldighet

5 §Finansinspektionen och Konsumentverket ska på begäran lämna varandra de uppgifter som behövs för tillsynen enligt lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter eller konsumentkreditlagen (2010:1846).

Förordning (2020:145)

Bemyndiganden

6 §När det gäller lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter får Finansinspektionen meddela föreskrifter om

  1. vilket innehåll en ansökan om att få driva verksamhet enligt lagen ska ha,

  2. hur kravet på sundhet som avses i 12 § lagen kan uppfyllas, och

  3. vilka upplysningar ett företag som driver verksamhet enligt lagen ska lämna till Finansinspektionen för dess tillsynsverksamhet enligt 17 och 18 §§.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2018:1846

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

2020:145

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2020.