Skuldsaneringsförordning (2016:689)

Förordningens innehåll

1 §Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser om förfarandet enligt skuldsaneringslagen (2016:675) och lagen (2016:676) om skuldsanering för företagare.

Ansökningsformulär

2 §Kronofogdemyndigheten ska tillhandahålla formulär som en gäldenär ska kunna använda sig av vid en ansökan om skuldsanering eller F-skuldsanering.

Ärenderegister och aktbildning

3 §Kronofogdemyndigheten ska registrera varje ärende i skuldsaneringsdatabasen.

I lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet finns bestämmelser om vilka uppgifter som får behandlas i databasen.

4 §Under handläggningen av ett ärende ska Kronofogdemyndigheten fortlöpande registrera vilka handlingar som kommer in, vilka åtgärder som utförs i ärendet och vad som i övrigt förekommer i detta eller i samband med överklagande av ett meddelat beslut.

5 §De handlingar som kommer in i eller upprättas i ett ärende ska föras samman till en akt.

Kungörelser och underrättelser

6 §En kungörelse enligt 19 § skuldsaneringslagen (2016:675) eller 21 § lagen (2016:676) om skuldsanering för företagare om att ett inledandebeslut har meddelats ska göras av Kronofogdemyndigheten. Kungörelsen ska, utöver de uppgifter som anges i nämnda paragrafer, innehålla uppgifter om

 1. gäldenärens namn, personnummer och postadress,

 2. dagen för inledandebeslutet, och

 3. postadressen till det kontor vid Kronofogdemyndigheten där handlingarna i ärendet finns tillgängliga.

Om personnummer saknas för gäldenären, ska kungörelsen i stället innehålla uppgift om samordningsnummer eller födelsedatum.

I ett ärende om F-skuldsanering ska kungörelsen även innehålla uppgifter om den näringsverksamhet som företagaren är eller har varit engagerad i.

Kungörelsen ska dessutom innehålla en upplysning om att gäldenärens betalningsansvar för en fordran som inte anmäls kan komma att falla bort. Kungörelsen får innehålla även andra uppgifter och upplysningar.

7 §En underrättelse enligt 21 § skuldsaneringslagen (2016:675) eller 23 § lagen (2016:676) om skuldsanering för företagare om att ett inledandebeslut har meddelats ska göras av Kronofogdemyndigheten. Underrättelsen ska, utöver de uppgifter som anges i nämnda paragrafer, innehålla de uppgifter och upplysningar som anges i 6 §.

Underrättelsen får innehålla även andra uppgifter och upplysningar.

8 §En kungörelse enligt 28 § skuldsaneringslagen (2016:675) eller 30 § lagen (2016:676) om skuldsanering för företagare om att ett beslut om skuldsanering eller ett beslut om F-skuldsanering har meddelats ska göras av Kronofogdemyndigheten eller, om en domstol har meddelat beslutet, domstolen. Kungörelsen ska innehålla uppgifter om

 1. gäldenärens namn och personnummer,

 2. dagen för beslutet, och

 3. postadressen till det kontor vid Kronofogdemyndigheten eller den domstol där handlingarna i ärendet finns tillgängliga.

Om personnummer saknas för gäldenären, ska kungörelsen i stället innehålla uppgift om samordningsnummer eller födelsedatum.

Kungörelsen får innehålla även andra uppgifter och upplysningar.

Överklagande

9 §Handlingar som Kronofogdemyndigheten överlämnar till en domstol på grund av ett överklagande ska ingå i den mottagande domstolens akt.

10 §Om Kronofogdemyndigheten, sedan ett beslut har överklagats, meddelar ytterligare beslut i ärendet innan överklagandet har prövats, ska myndigheten underrätta domstolen.

11 §När en domstol har meddelat ett slutligt beslut i ett överklagat ärende, ska en kopia av beslutet utan dröjsmål sändas till Kronofogdemyndigheten. Detsamma ska gälla om domstolen har meddelat ett beslut enligt 42 § andra stycket skuldsaneringslagen (2016:675) eller 44 § andra stycket lagen (2016:676) om skuldsanering för företagare om att utmätning och betalningssäkring ska få beslutas och verkställas trots att ett inledandebeslut har meddelats.

När ett slutligt beslut har fått laga kraft, ska domstolen underrätta Kronofogdemyndigheten och sända över handlingar av betydelse för den fortsatta handläggningen vid Kronofogdemyndigheten.

Hanteringen av inbetalda medel

12 §Den årliga avgift som Kronofogdemyndigheten enligt 35 § skuldsaneringslagen (2016:675) och 37 § lagen (2016:676) om skuldsanering för företagare ska ta ut av gäldenären för myndighetens hantering av hans eller hennes betalningar är 500 kronor.

13 §Kronofogdemyndigheten ska i skuldsaneringsdatabasen fortlöpande registrera vilka inbetalningar och utbetalningar av medel som görs, vilken ränta som kapitaliseras, vilken avgift som tas ut, vilka åtgärder som utförs och vad som i övrigt förekommer med anledning av det som har bestämts om gäldenärens skyldighet att betala till myndigheten.

14 §Kronofogdemyndigheten ska regelbundet kontrollera att en gäldenär följer det som har bestämts om betalning till myndigheten i inledandebeslutet och i betalningsplanen.

En kontroll enligt första stycket ska alltid göras innan Kronofogdemyndigheten meddelar ett beslut om skuldsanering eller ett beslut om F-skuldsanering.

15 §Om Kronofogdemyndighetens kontroll enligt 14 § visar att en gäldenär är i dröjsmål med betalning av ett inte obetydligt belopp och dröjsmålet överstiger två veckor, ska gäldenären underrättas om detta. Underrättelsen ska innehålla uppgifter om det belopp som gäldenären rätteligen skulle ha betalat in till Kronofogdemyndigheten och om det belopp som han eller hon faktiskt har betalat. Gäldenären ska dessutom upplysas om vilka konsekvenser som betalningsavvikelsen kan komma att få.

Om det har meddelats ett beslut om skuldsanering eller ett beslut om F-skuldsanering, ska även borgenärerna underrättas om en sådan betalningsavvikelse som avses i första stycket. Underrättelsen ska innehålla uppgifter om det belopp som gäldenären rätteligen skulle ha betalat in till Kronofogdemyndigheten och om det belopp som han eller hon faktiskt har betalat.

Underrättelsen till gäldenären och borgenärerna får innehålla även andra uppgifter och upplysningar.

16 §Om Kronofogdemyndighetens kontroll enligt 14 § visar att en gäldenär har betalat in ett högre belopp än vad som har bestämts i inledandebeslutet eller i betalningsplanen och att det därför finns ett överskott som tillhör gäldenären, ska Kronofogdemyndigheten betala tillbaka det överskjutande beloppet till gäldenären.

Återbetalning enligt första stycket ska inte göras om

 1. det överskjutande beloppet understiger 100 kronor, och

 2. beloppet på gäldenärens begäran ska användas för framtida betalningsskyldighet enligt vad som har bestämts i inledandebeslutet eller i betalningsplanen.

17 §När medel betalas tillbaka till gäldenären, ska Kronofogdemyndigheten underrätta honom eller henne om detta. Underrättelsen ska innehålla en uppgift om det belopp som betalas ut till gäldenären, med angivande av hur stor del som utgör ränta.

Om medlen i enlighet med 56 § andra stycket andra meningen skuldsaneringslagen (2016:675) eller 58 § andra stycket andra meningen lagen (2016:676) om skuldsanering för företagare i stället ska fördelas mellan fordringar för vilka en utmätning tidigare har pågått, ska gäldenären underrättas om detta.

Underrättelsen får innehålla även andra uppgifter och upplysningar.

18 §När medel betalas ut till borgenärerna, ska Kronofogdemyndigheten underrätta dessa om detta. Underrättelsen ska innehålla uppgifter om

 1. det totala belopp, inklusive ränta, som betalas ut, och

 2. det belopp som betalas ut till borgenären, med angivande av hur stor del som utgör ränta.

Om utbetalningen innebär att någon borgenär får ett mindre belopp, exklusive ränta, än vad som bestämts i beslutet om skuldsanering eller beslutet om F-skuldsanering, ska underrättelsen även innehålla en uppgift om hur fördelningen av medlen har skett mellan borgenärerna.

Underrättelsen får innehålla även andra uppgifter och upplysningar.

Bemyndigande

19 §Kronofogdemyndigheten får, när det gäller förfarandet vid myndigheten, meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av skuldsaneringslagen (2016:675) och lagen (2016:676) om skuldsanering för företagare och föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2016:689

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 2016.

 2. Genom denna förordning upphävs skuldsaneringsförordningen (1994:347).

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...