Prop. 2000/01:87 Revisors yttrande om apportegendom m.m.

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ändringar i aktiebolagslagens och försäkringsrörelselagens bestämmelser om revisors granskning av vissa handlingar i samband med apportemission och fusion.

I samband med att en apportemission genomförs skall styrelsen lämna en redogörelse för de omständigheter som kan vara av vikt vid bedömandet av värdet på apportegendomen. Vid fusion skall styrelserna för överlåtande och, vid absorption, övertagande bolag upprätta en gemensam fusionsplan. Enligt gällande regler skall styrelsens redogörelse för apportegendomen liksom fusionsplanen granskas av bolagets egna revisorer.

Kravet på att granskningen skall göras av bolagets egna revisorer har medfört problem för svenska aktiebolag vars aktier är noterade på börs i USA. För att komma till rätta med dessa problem föreslås i propositionen att det även skall vara möjligt för bolagen att anlita andra auktoriserade eller godkända revisorer än bolagens egna för granskningen av en fusionsplan eller av styrelsens redogörelse i samband med apportemission.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2001.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...