Innehåll

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslår regeringen att Riksskatteverket skall kunna begära förhandsbesked i punktskattefrågor.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2001.

I propositionen föreslås också att vissa föreskrifter och bindande förklaringar om beskattning som inte längre är aktuella skall upphävas. Föreskrifterna och de bindande förklaringarna som meddelats av Centrala uppbördsnämnden, Centrala Folkbokförings- och uppbördsnämnden samt Riksskatteverket föreslås upphöra att gälla vid utgången av juni 2001.