Innehåll

Propositionens huvudsakliga innehåll

I budgetpropositionen för 2002 aviserade regeringen ett antal förslag inom skatteområdet. I denna proposition föreslås nu lagstiftning med anledning av vad regeringen aviserat i budgetpropositionen. Således föreslås att mervärdesskatten på omsättning av böcker, tidskrifter, kartor, notblad m.m. sänks från 25 procent till 6 procent. Skattesänkningen omfattar även kulturtidskrifter i den mån de inte redan är undantagna från mervärdesskatt.

Vidare föreslås att underlaget för den särskilda skattereduktionen på förvärvsinkomster utvidgas från nuvarande pensionsgrundande inkomst till taxerad förvärvsinkomst. Personer som har rätt till särskilt grundavdrag ges reduktionen också mot annan skatt än skatt på förvärvsinkomst. Om en person som har rätt till särskilt grundavdrag inte alls eller endast till viss del kan räkna av skattereduktionen mot någon skatt skall denne vid debiteringen av slutlig skatt tillgodoföras ett belopp som motsvarar en sådan skattereduktion.

Dessutom föreslås en regional stimulans för småföretagandet i stödområdet A. Stimulansen lämnas genom utvidgade särskilda avdrag vid beräkningen av arbetsgivaravgifter och egenavgifter för arbete vid ett fast driftställe i stödområdet. Det utvidgade avdraget vid beräkningen av arbetsgivaravgifter uppgår – utöver det generella avdraget på 5 procent enligt socialavgiftslagen (2000:980) – till 10 procent av avgiftsunderlaget, dock högst 7.100 kronor per månad. En motsvarande utvidgning av avdraget införs också för den som betalar egenavgifter.

Propositionen innehåller också förslag till vissa ändringar av reglerna om justering av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar. Bilar som drivs med elektricitet föreslås få en nedsättning av förmånsvärdet till 60 procent av förmånsvärdet för närmsta jämförbara bil utan sådan mer miljö anpassad teknik. Alkohol- och gasdrivna bilar – utom de som drivs med gasol – föreslås få en nedsättning av förmånsvärdet till 80 procent av förmånsvärdet för den jämförbara bilen. Ändringarna föreslås tillämpas under tre respektive fyra år.

I propositionen föreslås slutligen ett tillägg i skattebetalningslagen för att i vissa fall undvika ett omprövningsförfarande när en skattedeklaration lämnas för sent av skattskyldiga som lämnar förenklad skattedeklaration.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2002.