Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att skattekontosystemet skall utvidgas till att även omfatta punktskatt. I detta sammanhang föreslås bestämmelser om redovisning, registrering, skönsbeskattning m.m. Förfarandet för punktskatter kommer alltså i fortsättningen att regleras i skattebetalningslagen.

I propositionen föreslås också att återbetalningar av skatt enligt lagarna om skatt på annonser och reklam, gödselmedel, tobak, alkohol och energi skall hanteras enligt förfarandet i skattebetalningslagen. Ett beslut om återbetalning skall anses som ett beskattningsbeslut enligt skattebetalningslagen.

Dessutom föreslås att det system som i dag ger den som är registrerad som skattskyldig enligt lagen om tobaksskatt, lagen om skatt på energi eller lagen om skatt på gödselmedel rätt att tillverka, lagra, leverera och ta emot varor under skatteuppskov skall ersättas med ett system med godkända lagerhållare. Den som godkänts som lagerhållare skall kunna tillverka, lagra, leverera och ta emot varor under skatteuppskov. Endast den som med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig skall kunna godkännas. Den som är registrerad som skattskyldig när ändringarna träder i kraft skall anses godkänd som lagerhållare.

I lagarna om skatt på tobak, alkohol och energi föreslås uttryckliga bestämmelser om när en säkerhet för betalning av skatt skall få tas i anspråk. En säkerhet skall få tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid.

Genom ett nyligen antaget EG-direktiv på tobaksskatteområdet har definitionerna av skattepliktiga cigarrer och cigariller ändrats. Med anledning härav föreslås en ändring i lagen om tobaksskatt.

Slutligen föreslås vissa ändringar avseende registrering till och förfarandet för återbetalning och deklaration av mervärdesskatt i mervärdes skattelagen och skattebetalningslagen. Ändringarna sammanhänger med de nya reglerna om omvänd skattskyldighet för utländska företagare som trädde i kraft den 1 januari 2002 och som tillämpas från och med den 1 juli 2002. Ändringarna avser tekniken för återbetalning av ingående skatt i vissa fall samt ett förslag om att omvänd skattskyldighet inte skall tillämpas när den utländske företagaren skall registreras för uthyrning av verksamhetslokaler i Sverige.

Punktskatterna skall infogas i skattekontosystemet från och med den 1 januari 2003. Övriga förslag på punktskatteområdet föreslås med ett undantag träda i kraft vid samma tidpunkt. Den ändring som görs i lagen om tobaksskatt med anledningen av ett nyligen antaget EG-direktiv föreslås nämligen träda i kraft den 1 juli 2002. Ändringarna på mervärdesskatteområdet föreslås också träda i kraft den 1 juli 2002.