Innehåll

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att bestämmelserna för fysiska personer om framskjuten beskattning vid vissa andelsbyten utvidgas till att även omfatta andelar som inte är marknadsnoterade samt byten av kvalificerade andelar och andelar som blir kvalificerade hos säljaren.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2003 och skall tillämpas på andelsbyten som sker efter den 31 december 2002. Under vissa förutsättningar skall reglerna om framskjuten beskattning, på den skattskyldiges begäran, få tillämpas retroaktivt på uppskovsbelopp som fördelats enligt äldre bestämmelser. Även den som före ikraftträdandet gjort ett byte av andelar men som då inte begärde uppskov med beskattningen föreslås i vissa fall kunna begära att reglerna om framskjuten beskattning skall tillämpas retroaktivt.