Innehåll

Propositionens huvudsakliga innehåll

I oktober 2004 träder EG:s förordning om europabolag i kraft. Ett europabolag skall vara en europeisk associationsform för gränsöverskridande samverkan i aktiebolagsform. Förordningen om europabolag innehåller bestämmelser om bl.a. hur ett europabolag skall bildas och hur det skall vara organiserat. På flera punkter överlåter förordningen den närmare regleringen till medlemsstaterna.

I propositionen lämnas förslag till en lag om europabolag. Förslaget innehåller bestämmelser som kompletterar EG-förordningen i frågor där denna delegerar normgivningsrätten till medlemsstaterna eller där det annars har bedömts lämpligt att införa svenska regler vid sidan av förordningens regler.

Lagförslaget innehåller bestämmelser för europabolag som tillämpar en s.k. dualistisk organisationsstruktur samt bestämmelser om vad som skall gälla om ett europabolag vill flytta sitt säte från Sverige till en annan medlemsstat. I propositionen föreslås vidare bl.a. att europabolag skall ha en verkställande direktör med uppgift att svara för bolagets löpande förvaltning och att den del av det nuvarande Patent- och registreringsverket, som fr.o.m. den 1 juli 2004 kommer att benämnas Bolagsverket, skall föra ett särskilt register över europabolag med säte i Sverige.

I propositionen lämnas också förslag till ändringar i bl.a. aktiebolagslagen, den i prop. 2002/03:139 förslagna nya lagen om bank- och finansieringsrörelse samt försäkringsrörelselagen. Frågor om beskattning av europabolag eller om arbetstagarinflytande i sådana bolag behandlas inte i denna proposition.

Lagen om europabolag föreslås träda i kraft den 8 oktober 2004, vilket är samma dag som EG-förordningen om europabolag träder i kraft.