Innehåll

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås enhetliga regler för överföring av periodiseringsfond i samband med att enskild näringsverksamhet eller näringsverksamheten i ett handelsbolag överförs till ett aktiebolag. Särbestämmelserna för bolagsbildning genom apportemission slopas. I stället föreslås att de regler som gäller för vanlig bolagsbildning (s.k. kontantbildning) utvidgas till att gälla generellt.

Det innebär att tre förutsättningar skall gälla för att en periodiseringsfond skall få överföras till ett aktiebolag:

  1. överföringen får inte föranleda uttagsbeskattning,

  2. ett tillskott på grund av överföringen skall göras till bolaget motsvarande överförd periodiseringsfond, och

  3. aktiebolaget skall göra avsättning i räkenskaperna för övertagen fond.

Även i fråga om villkoren för att en enskild näringsidkares expansionsfond skall få upphöra utan att återföras till beskattning i samband med att verksamheten överförs till ett aktiebolag föreslås att de regler som gäller för vanlig bolagsbildning skall gälla vid apportemission.

Regeringen har i en skrivelse till riksdagen den 29 januari 2004 aviserat ett kommande förslag. De nya reglerna föreslås bli tillämpliga på överföringar efter den 29 januari 2004.

I propositionen föreslås dessutom några justeringar i taxeringslagen (1990:324) och skattebetalningslagen (1997:483).