Innehåll

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att lönegarantilagen (1992:497) ändras. Det föreslås att statlig lönegaranti införs vid företagsrekonstruktion. Lönegaranti vid företagsrekonstruktion utformas på ett sätt som motsvarar vad som gäller vid konkurs. Syftet med förslagen är att bidra till strävandena att åstadkomma neutralitet mellan de båda förfarandena konkurs och företagsrekonstruktion.

I propositionen föreslås även vissa redaktionella ändringar i lönegarantilagen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2005.