Prop. 2004/05:153 Granskning av metoder för att mäta kreditrisk och operativ risk

Propositionens huvudsakliga innehåll

Vid ingången av år 2007 väntas nya kapitaltäckningsregler för kreditinstitut och värdepappersbolag (institut) bli införda. Det kan förutses att dessa regler kommer att innebära att Finansinspektionen behöver göra en omfattande prövning av de metoder för att beräkna kapitalkrav för kreditrisker och operativa risker som instituten kan komma att vilja använda. För att Finansinspektionen skall hinna med att granska metoderna så att instituten kan börja använda dem i anslutning till att de nya kapitaltäckningsreglerna träder i kraft, måste inspektionen kunna påbörja denna granskning redan under hösten 2005.

Det föreslås därför att Finansinspektionen, på begäran av ett institut, skall granska tillförlitligheten av dels institutets metod för att mäta kreditrisk med hjälp av intern riskklassificering, dels institutets metod för att mäta eller hantera operativ risk. För granskningen av metoderna skall Finansinspektionen kunna ta ut avgifter.

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2005.