Prop. 2004/05:158 Prospekt

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ändringar beträffande den reglering som gäller i fråga om prospekt som skall upprättas när finansiella instrument erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad. De föreslagna ändringarna behövs för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG av den 4 november 2003 om de prospekt som skall offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel och om ändring av direktiv 2001/34/EG. Förslaget innebär dessutom att bestämmelserna om prospekt, som för närvarande finns i bl.a. aktiebolagslagen (1975:1385) och försäkringsrörelselagen (1982:713), samlas i en lag – lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Genom nya bestämmelser i den lagen regleras bl.a. ett prospekts utformning och innehåll samt under vilka förutsättningar ett prospekt skall godkännas och offentliggöras. Ett prospekt som upprättas i enlighet med de föreslagna bestämmelserna kommer att kunna ligga till grund för erbjudanden till allmänheten och upptagande till handel på reglerade marknader inom hela EES. I förslaget ingår även vissa nya bestämmelser som skall gälla vid uppköpserbjudanden och fusioner. Förslaget innebär vidare att Finansinspektionen utses till behörig myndighet i enlighet med prospektdirektivet och att inspektionen i viss mån får utvidgade befogenheter för att utöva sin tillsyn.

Genomförandet av prospektdirektivet medför även ändringar i flera andra lagar, bl.a. lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet.

Lagstiftningen föreslås träda i kraft den 1 januari 2006.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...