Innehåll

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till en ny lag om arbetstagarinflytande i europeiska kooperativa föreningar (europakooperativ) och förslag till ändringar i lagen (1996:359) om europeiska företagsråd samt i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda. Förslagen innehåller regler om hur arbetstagarinflytande skall regleras i den nya associationsformen europakooperativ. Förslagen genomför rådets direktiv 2003/72/EG av den 22 juli 2003 om komplettering av stadgan för europeiska kooperativa föreningar med avseende på arbetstagarinflytande.

Det föreslås vidare att lagen (2004:559) om arbetstagarinflytande i europabolag ändras så att det, under vissa förutsättningar, blir möjligt att registrera ett europabolag även om arbetstagarna inte väljer eller utser några ledamöter till den förhandlingsdelegation som skall företräda arbetstagarna i förhandlingar om att avtal om arbetstagarinflytande. Förslaget till lag om arbetstagarinflytande i europakooperativ har utformats på samma sätt.

Lagen om arbetstagarinflytande i europakooperativ, liksom övriga ändringar, föreslås träda i kraft den 18 augusti 2006.