Innehåll

Propositionens huvudsakliga innehåll

Den 1 januari 2006 trädde en ny aktiebolagslag i kraft. I denna proposition behandlas ett antal frågor som aktualiserades under beredningen av det lagförslag som låg till grund för den nya lagen men som inte kunde beredas färdigt i det lagstiftningsärendet. Vidare behandlas några frågor som har uppmärksammats i samband med att den nya lagen har börjat tillämpas.

I propositionen föreslås att de nuvarande bestämmelserna om ansvarsgenombrott i advokataktiebolag upphävs.

Propositionen innehåller också förslag till nya bestämmelser om uppdelning (”split”) och sammanläggning av aktier. Förslagen i dessa delar innebär att uppdelning och sammanläggning skall beslutas av bolagsstämman. När det gäller aktier som inte är föremål för handel på en reglerad marknad, skall det för giltigt beslut krävas samtycke från samtliga aktieägare som innehar aktier som inte motsvarar ett helt antal nya aktier.

I propositionen behandlas också frågan om vissa missbruk av aktiebolagslagens fusionsbestämmelser. I den delen konstateras att ytterligare beredningsunderlag behöver inhämtas innan det går att slutligt ta ställning till vilka åtgärder som bör vidtas. I avvaktan på den fortsatta beredningen föreslås, som en provisorisk lösning, att det för giltigt beslut om kontantfusioner skall krävas att beslutet biträds av aktieägare med mer än nio tiondelar av samtliga aktier i bolaget.

I propositionen behandlas vidare ett antal andra frågor, bl.a. om omedelbar giltighet av skiljedom om förhandstillträde till aktier i mål om inlösen av aktier, om säkerhet för ersättningen till god man i inlösenmål, om överklagande av beslut att förordna syssloman i mål om likvidation och om förutsättningarna för beslut att ta upp s.k. vinstandelslån eller kapitalandelsån.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2007.