Innehåll

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnas förslag om avskaffande av ungdomsinsatserna kommunala ungdomsprogram och ungdomsgarantin. Regeringen aviserar vidare att den avser att införa en jobbgaranti för ungdomar vid upphörandet av kommunala ungdomsprogram och ungdomsgarantin. Jobbgarantin införs för ungdomar mellan 16 och 24 år från och med den 1 december 2007.

Ungdomar kommer att omfattas av jobbgarantin vid tre månaders inskrivningstid som arbetssökande hos arbetsförmedlingen. Jobbgarantin startar med en inledande period med intensifierat stöd till och uppföljning av deltagarens arbetssökande. Efter den inledande perioden bör det aktiva matchningsarbetet kombineras med förstärkta insatser som kan vara praktik eller utbildning.

Ersättningen till deltagare i jobbgarantin bör utformas så att den inte avhåller ungdomar från att välja reguljära studier framför arbetslöshet.

Den som avvisar en anvisning till jobbgarantin har inte rätt till arbetslöshetsersättning vid fortsatt arbetslöshet och kan således inte få sådan ersättning i stället för att delta i jobbgarantin. Ogiltig frånvaro eller annan misskötsamhet inom jobbgarantin bör medföra sanktioner enligt regler jämförbara med dem som gäller vid deltagande i aktivitetsgarantin.

I propositionen föreslås vissa ändringar i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program och i ändringslagen till denna, lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, lagen (1962:381) om allmän försäkring och studiestödslagen (1999:1395) som en följd av att kommunala ungdomsprogram och ungdomsgarantin avskaffas och att den nya jobbgarantin införs.