Prop. 2007/08:52 Nya regler om beslut och betalning avseende trängselskatt, m.m.

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnas förslag till ändringar i lagen (2004:629) om trängselskatt. Förslaget innebär bland annat att ett beskattningsbeslut om trängselskatt ska omfatta en kalendermånad i stället för som i dag ett kalenderdygn. Beskattningsbeslut av Vägverket genom automatiserad behandling ska fattas senast den 20 i kalendermånaden efter den månad som beslutet avser. Betalning av skatt ska ske senast den sista dagen i andra kalendermånaden efter den månad som beslutet avser.

Vidare föreslås att det nu gällande undantaget från förvaltningslagens (1986:223) bestämmelser om underrättelse och motivering av myndighets beslut tas bort. Skattskyldiga ska därmed underrättas om beskattningsbesluten och besluten ska innehålla de skäl som har bestämt utgången.

I propositionen föreslås att expeditionsavgiften slopas. Tilläggsavgiften ska vara den enda avgift som tas ut vid försenad betalning. En höjning av avgiften till 500 kr föreslås. Beslut om tilläggsavgift genom automatiserad behandling ska fattas senast 20 dagar efter den dag då skatten skulle ha betalats.

Ett undantag från förvaltningslagens regler om rättelse och omprövning föreslås beträffande beslut av Vägverket. Rättelse av uppenbart oriktiga beslut ska redan i dag under vissa förutsättningar beslutas av Vägverket med stöd av en bestämmelse i lagen om trängselskatt.

En tidsfrist föreslås för Skatteverket att fatta beslut när Vägverket dessförinnan inte fattat något beslut genom automatiserad behandling. Vidare föreslås en tidsfrist för Skatteverket att fatta omprövningsbeslut på eget initiativ. Denna löper ut 60 dagar efter det första beslutet som fattats i frågan och överensstämmer med fristen för de skattskyldiga att begära omprövning. Om Skatteverket på eget initiativ fattat ett omprövningsbeslut ska en begäran om omprövning av det beslutet ges in senast 60 dagar efter beslutsdagen.

Regeringens förslag avser att råda bot på vissa administrativa problem med betalningen av trängselskatt. Främst gäller det omständigheterna att betalning ska ske utan avisering och att betalningstiden är kort. Ändringarna innebär stora förenklingar för de enskilda och för inblandade myndigheter. Myndigheternas totala kostnader för uppbörd och service beräknas minska liksom antalet omprövningsärenden m.m. när antalet beslut blir färre. Indrivningen kommer att bli effektivare när besluten avser en längre period och därmed också större belopp.

Utöver ändringarna i lagen om trängselskatt föreslås ett förtydligande i vägtrafikskattelagen (2006:227) när det gäller vilken myndighet som ska besluta om befrielse från dröjsmålsavgift. Med anledning av detta föreslås även en ändring av en hänvisning i lagen (1972:435) om överlastavgift. I vägtrafikskattelagen föreslås vidare ett undantag från förvaltningslagens regler om rättelse och omprövning beträffande Vägverkets beslut om vägtrafikskatt genom automatiserad behandling. Sådana beslut som är uppenbart oriktiga ska redan i dag under vissa förutsättningar rättas av Vägverket med stöd av en bestämmelse i vägtrafikskattelagen.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2008.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...