Innehåll

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås nya skatteregler för pensionsförsäkring till följd av EG-domstolens domar i det s.k. Danmarksmålet (Kommissionen mot Konungariket Danmark, mål nr C-150/04) och det s.k. Belgienmålet (Kommissionen mot Konungariket Belgien, mål nr C-522/04). Regeringen gör mot bakgrund av EG-domstolens domar bedömningen att även de svenska skattereglerna för pensionsförsäkring riskerar att vara oförenliga med EG-rätten.

Regeringen föreslår därför att det svenska kravet på att en pensionsförsäkring ska vara meddelad i Sverige för att avdrag ska medges för premiebetalningar till försäkringen utvidgas till att gälla hela EES-området. Utgångspunkten för förslagen är att åstadkomma regler som är förenliga med EG-rätten samtidigt som de slår vakt om pensioneringssyftet. Det övergripande syftet med förslagen är att se till att de särskilda reglerna för beskattning av pensionssparande inte öppnas för annat sparande än sådant som faktiskt sker i pensioneringssyfte. Därför krävs kompletterande ändringar bland annat för att åstadkomma tillfredsställande kontroll.

Det föreslås således ett nytt kvalitativt villkor för pensionsförsäkring enligt vilket ett pensionsförsäkringsavtal ska innehålla villkor om att försäkringsgivaren ska lämna kontrolluppgifter enligt lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter (LSK). Utländska försäkringsgivare ska därutöver ge in ett skriftligt åtagande till Skatteverket där de åtar sig att lämna kontrolluppgifter enligt LSK. För att Skatteverket ska kunna få information om att ett försäkringsavtal eller värdet i försäkringen flyttas från en försäkringsgivare till en annan, föreslås också bestämmelser om att kontrolluppgift ska lämnas om transaktioner som innebär en sådan förändring.

För att motverka att den uppskjutna beskattningen utnyttjas i strid med pensioneringssyftet föreslås en utvidgad avskattningsregel. Bestämmelsen innebär att försäkringstagaren eller förmånstagaren beskattas för försäkringens värde om avtalsparterna ändrar försäkringsvillkoren, förfogar över avtalet på ett sätt som är otillåtet enligt inkomstskattelagen (1999:1229) eller om kontrolluppgift inte lämnas. Det föreslås också att det belopp som ska tas upp till beskattning vid en avskattning räknas upp med faktorn 1,5. Avskattning i anledning av att kontrolluppgift inte kommit in till Skatteverket ska under vissa förhållanden kunna underlåtas. Det föreslås också en ventil som innebär att avskattning ska kunna ske utan uppräkning om det föreligger synnerliga skäl.

Skattskyldigheten till avkastningsskatt föreslås – i likhet med vad som i dag gäller för utländska kapitalförsäkringar – ligga på försäkringens innehavare. Regeringen föreslår emellertid att skatten under vissa förhållanden ska kunna tas ur försäkringskapitalet utan skattekonsekvenser. De särskilda reglerna i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel för s.k. kapitalpensionsförsäkringar föreslås slopade.

Lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta ändras så att även pensionsutbetalningar från försäkringsgivare med fast driftställe utomlands blir skattepliktiga. Vidare införs skattskyldighet för avskattning även för begränsat skattskyldiga.

Regeringen föreslår också att det på nytt ska bli möjligt att överföra hela värdet i en pensionsförsäkring till en ny pensionsförsäkring (s.k. flytt av försäkring) från och med den 1 maj 2008 även för försäkringsavtal tecknade före den 2 februari 2007. Det mottagande avtalet måste i sådana fall uppfylla samtliga nya villkor för pensionsförsäkring enligt de nya reglerna, inklusive villkoret om kontrolluppgiftslämnande.

När det gäller överlåtelse eller överföring av försäkringsavtal tecknade före den 2 februari 2007 föreslås att sådana överlåtelser ska bli möjliga att göra utan skattekonsekvenser från och med den 1 januari 2009. Avtalen i fråga ska efter transaktionen anses ha ingåtts vid den tidpunkt då ansvaret för försäkringsavtalet övergått på den nya försäkringsgivaren, dvs. avtalen måste kompletteras så att de utgör pensionsförsäkringar enligt de nya reglerna.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 maj 2008 och tillämpas på avtal som ingåtts från och med den 2 februari 2007. Nuvarande villkor för pensionsförsäkring ska fortsätta att gälla för försäkringsavtal som ingåtts före den 2 februari 2007. I propositionen lämnas även några förslag av klargörande karaktär.

I propositionen föreslås också att sista ansökningstidpunkt för att få skattereduktion för utgifter för hushållsarbete förlängs från den 1 februari året efter det beskattningsår då arbetet har betalats till den tidpunkt då självdeklaration ska lämnas för detta år. Reglerna föreslås träda i kraft den 1 maj 2008.