Innehåll

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att vissa företag ska få fortsätta att driva finansieringsrörelse till utgången av juni månad år 2009 utan krav på tillstånd enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Detta sker genom en ändring av en övergångsbestämmelse i lagen (2004:298) om införande av lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

De företag som berörs är företag som tillhandahåller finansiering i samband med avsättning av tjänster som erbjuds eller varor som framställs eller säljs av annat företag i samma koncern eller motsvarande utländska företagsgrupp, förutsatt att koncernen eller företagsgruppen inte har som huvudsakligt ändamål att driva finansiell verksamhet och att företaget bara indirekt, via ett företag med vilket det finns ett nära samband, tar emot återbetalningspliktiga medel från allmänheten.

Skälet till förlängningen är att ytterligare tid krävs för att slutföra beredningen av frågan om det ska införas ett permanent undantag i stället för övergångsbestämmelsen. I avvaktan på detta bör giltighetstiden för övergångsbestämmelsen förlängas med ett år.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2008.