Innehåll

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag om att överklagande av Arbetsmiljöverkets beslut alltid ska ske hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd ska krävas vid överklagande till kammarrätten. I dag ska den övervägande delen av Arbetsmiljöverkets beslut överklagas hos regeringen.

Huvudregeln i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar, att beslut som får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol ska överklagas hos den länsrätt inom vars domkrets ärendet först prövats, bör gälla för arbetsmiljöärenden.

I propositionen föreslås ändringar i arbetsmiljölagen (1977:1160), arbetstidslagen (1982:673), lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete samt i lagen (2005:426) om arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2008. För beslut meddelade före ikraftträdandet föreslås äldre bestämmelser gälla.