Prop. 2007/08:156 En begränsad fastighetsavgift för pensionärer, m.m.

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en regel som begränsar uttaget av kommunal fastighetsavgift för pensionärer, personer som får sjuk- eller aktivitetsersättning samt personer som får ersättning enligt lagstiftning om social trygghet i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om ersättningen betalas ut enligt grunder som är jämförbara med vad som gäller för sjuk- eller aktivitetsersättning. Med pensionärer avses personer som fyllt 65 år vid ingången av året före taxeringsåret.

Regeln tar sikte på fastighetsägare som är fysiska personer och som har sina permanentbostäder i av dem ägda småhus. Dödsbon kan inte tillgodoräknas skattereduktionen. Fritidsfastigheter omfattas inte av regeln. Begränsningen av fastighetsavgiften sker genom en skattereduktion. Regeln innebär att fastighetsavgiften efter skattereduktionen inte ska överstiga fyra procent av den avgiftsskyldiges inkomst. Fastighetsavgiften kan som lägst reduceras ned till 2 800 kronor. Detta beloppsmässiga golv indexeras genom att knytas till prisbasbeloppets förändring. Reglerna föreslås träda i kraft den 1 december 2008 och tillämpas första gången vid 2009 års taxering. Förslaget innebär att reglerna ska tillämpas retroaktivt från och med den 1 januari 2008.

I propositionen föreslås vidare att tillämpningen av de s.k. lättnadsreglerna i förhållande till s.k. oäkta bostadsföretag ska förlängas till och med utgången av år 2011. Lättnadsreglerna upphörde att gälla den 1 januari 2006 men ska gälla i förhållande till s.k. oäkta bostadsföretag till och med utgången av år 2008. Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2009 och tillämpas första gången vid 2010 års taxering.

I propositionen föreslås även att det s.k. innehavsvillkoret för befrielse från kupongskatt vid utdelning sänks i ett tredje steg i enlighet med rådets direktiv 2003/123/EG av den 22 december 2003 om ändring i rådets direktiv 90/435/EEG av den 23 juli 1990 om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater (moder- och dotterbolagsdirektivet). Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2009 och tillämpas på utdelning som lämnas efter utgången av år 2008.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...