Innehåll

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att det sammanlagda uttaget av socialavgifter och allmän löneavgift sänks med en procentenhet. Det sammanlagda uttaget kommer därmed att uppgå till 31,42 procent av avgiftsunderlaget för arbetsgivaravgifter och maximalt 29,71 procent av avgiftsunderlaget för egenavgifter. Därutöver förändras även avgifternas sammansättning.

De nya nivåerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2009.