Innehåll

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås vissa ändringar i stiftelselagen (1994:1220). Förslagen syftar bl.a. till att förbättra tillsynen över stiftelser och att genomföra lättnader för stiftelserna när det gäller bokföring och revision. Dessutom föreslås vissa åtgärder som syftar till att motverka förekomsten av missbruk av stiftelseformen och öka förutsättningarna att komma till rätta med missbruk i samband med insamlande verksamhet. Förslagen innebär i huvudsak följande.

Alla stiftelser ska registreras i ett stiftelseregister och tilldelas organisationsnummer.

Tillsynen över stiftelser koncentreras till ett färre antal länsstyrelser än i dag. Stiftelser som har bildats av eller tillsammans med staten, en kommun eller ett landsting samt stiftelser som förvaltas av en statlig myndighet ska inte längre vara undantagna från fullständig tillsyn.

Gränsvärdet för bokföringsskyldighet och skyldighet att upprätta årsredovisning höjs. En stiftelse ska vara bokföringsskyldig och skyldig att upprätta årsredovisning om värdet på stiftelsens tillgångar överstiger 1.500.000 kr.

Förutsättningarna för ändring m.m. av föreskrifter som avser en stiftelses ändamål mildras något. Tillsynsmyndigheten ska fatta uttryckliga beslut att tillåta tillämpningen av beslut om ändring m.m. av detaljföreskrifter i stiftelseförordnanden. Kammarkollegiets beslut om ändring av föreskrifter enligt stiftelselagen och permutationslagen (1972:205) ska kunna överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

I syfte att minska utrymmet för missbruk av insamlingsstiftelser och förhindra att dessa utnyttjas för ekonomiska oegentligheter införs en ny bestämmelse om att en insamlingsstiftelse, under en period om tre sammanhängande räkenskapsår, ska använda minst tre fjärdedelar av sina intäkter för ändamålet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2010.