Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att kravet på återkommande teknisk kontroll av kassaregister enligt lagen (2007:592) om kassaregister m.m. slopas. Skälet till detta är att Skatteverket har valt en teknisk lösning vid utarbetandet av sina föreskrifter om kassaregister, som medför att endast Skatteverket kan utföra meningsfulla återkommande kontroller av kassaregisterutrustningen. Återkommande teknisk kontroll bedöms därmed sakna värde för skattekontrollen och är således onödig. Förslaget innebär både ekonomiska och administrativa lättnader för näringsidkarna. Ändringen och därmed sammanhängande följdändringar föreslås träda i kraft vid dessa bestämmelsers ursprungliga ikraftträdandedatum, den 1 januari 2010.