Innehåll

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner avtal mellan Sverige och Jersey om

  • utbyte av upplysningar i skatteärenden,

  • förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap,

  • undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer, och

  • undvikande av dubbelbeskattning av företag som använder skepp eller luftfartyg i internationell trafik.

Det föreslås även att riksdagen antar lagar om dessa avtal.

Avtalet om utbyte av upplysningar i skatteärenden utgör ett viktigt steg i regeringens strävan att bidra till en internationell finansiell ordning som grundas på transparens och effektivt informationsutbyte i skatteärenden. Avtalet ger möjlighet att utbyta upplysningar i skatteärenden och möjlighet för representanter för myndigheter att närvara vid skatte-utredning. Avtalet utgör därmed ett viktigt medel för en effektiv skattekontroll.

Avtalet om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap ger möjlighet till inkomst-justering i internprissättningsärenden. Avtalet syftar till att undanröja ekonomisk dubbelbeskattning då inkomst hos ett företag justerats i en av parterna på grund av att villkor som avviker från marknadsmässiga villkor avtalats mellan företag i intressegemenskap.

Avtalet för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer rör beskattning av inkomst från enskild och offentlig tjänst, styrelsearvode, pension, inkomst för artister och sportutövare samt för studerande.

Avtalet för undvikande av dubbelbeskattning av företag som använder skepp eller luftfartyg i internationell trafik föreskriver att sådana företag ska beskattas endast i den part där företaget har hemvist.

Lagarna föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.