Prop. 2009/10:1 Budgetpropositionen för 2010

Sammanfattning

Den 21 september 2009 lämnade regeringen Budgetpropositionen för år 2010 (prop. 2009/10:1) till riksdagen. Budgetpropositionen innehåller regeringens förslag till statsbudget för 2010, finansplan och skattefrågor m.m.

Förslag till statsbudget 2010, finansplan och skattefrågor m.m. prop. 2010/10:1

Utgiftsområde 1: Rikets styrelse

Utgiftsområde 2: Samhällsekonomi och finansförvaltning

Utgiftsområde 3: Skatt, tull och exekution

Utgiftsområde 4: Rättsväsendet

Utgiftsområde 5: Internationella samverkan

Utgiftsområde 6: Försvar och samhällets krisberedskap

Utgiftsområde 7: Internationellt bistånd

Utgiftsområde 8: Migration

Utgiftsområde 9: Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Utgiftsområde 10: Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

Utgiftsområde 11: Ekonomisk trygghet vid ålderdom

ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten

Utgiftsområde 12: Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Utgiftsområde 13: Integration och jämställdhet

Utgiftsområde 14: Arbetsmarknad och arbetsliv

Utgiftsområde 15: Studiestöd

Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområde 17: Kultur, medier, trossamfund och fritid

Utgiftsområde 18: Samhällsplanering bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Utgiftsområde 19: Regional tillväxt

Utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård

Utgiftsområde 21: Energi

Utgiftsområde 22: Kommunikationer

Utgiftsområde 23: Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Utgiftsområde 24: Näringsliv

Utgiftsområde 25: Allmänna bidrag till kommuner

Utgiftsområde 26: Statsskuldsräntor m.m.

Utgiftsområde 27: Avgiften till Europeiska Gemenskapen

Bilaga 1: Specifikation av statsbudgetens utgifter och inkomster 2010

Bilaga 2: Tabellsamling makroekonomisk utveckling och offentliga finanser

Bilaga 3: Utvidgad redovisning av bedömningen av finanspolitikens hållbarhet

Bilaga 4: Fördelningspolitisk redogörelse

Bilaga 5: Ekonomisk jämställdhet mellan kvinnor och män

Bilaga 6: Ekonomisk politik på lång sikt