Innehåll

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner avtal mellan Sverige och Nederländerna såvitt avser Nederländska Antillerna

  • om utbyte av upplysningar avseende skatter, och

  • för att främja ekonomiska förbindelser.

Det föreslås även att riksdagen antar lagar om dessa avtal.

Avtalet om utbyte av upplysningar avseende skatter utgör ett viktigt steg i regeringens strävan att bidra till en internationell finansiell ordning som grundas på transparens och effektivt informationsutbyte i skatteärenden. Avtalet ger möjlighet att utbyta upplysningar i skatteärenden och möjlighet för representanter för myndigheter att närvara vid skatteutredning. Avtalet utgör därmed ett viktigt medel för en effektiv skattekontroll.

Avtalet för att främja ekonomiska förbindelser syftar till att bidra till en ökad diversifiering av Nederländska Antillernas ekonomi. Avtalet innehåller bestämmelser om avräkning av utländsk skatt under vissa förutsättningar till ett högre belopp än den skatt som faktiskt erlagts i Nederländska Antillerna, s.k. matching credit, och bestämmelser om skattefrihet för utdelning från ett helägt dotterbolag i Nederländska Antillerna till ett svenskt moderbolag.

Lagarna föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.