Innehåll

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ändringar som behöver göras i den svenska lagstiftningen till följd av att det i EG-rätten har införts regler om enhetstillstånd vid övergång till fri omsättning och export, dvs. ett tillstånd som medger att en importör eller exportör fullgör sina deklarations- och betalningsskyldigheter beträffande tull gentemot en viss tullmyndighet även om varorna rent fysiskt importeras till eller exporteras från en annan medlemsstat. Det föreslås vidare bestämmelser som medger att Tullverket offentliggör förteckningar över medgivna tillstånd och innehavare av certifikat för godkända ekonomiska aktörer via Internet. I propositionen föreslås även att riksdagen godkänner den konvention om fördelning av den nationella andelen av tullmedlen som alla 27 medlemsstaterna undertecknade våren 2009 samt godkänner en förklaring om tillämpningen av konventionen.

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2010.