Innehåll

Propositionens huvudsakliga innehåll

Med propositionens förslag genomförs en övergångslösning för att säkerställa starten av det datoriserade systemet för dokumenthantering vid flyttning av punktskattepliktiga varor under skatteuppskov till den 1 april 2010. Under hösten 2009 har det framkommit att ett par medlemsstater av tekniska skäl inte kommer att kunna ansluta sig till det datoriserade systemet per den 1 april 2010. Övergångslösningen har tagits fram av medlemsstaterna för att bemästra den uppkomna situationen.

Övergångslösningen innebär för det första att varor som flyttas enligt ett uppskovsförfarande till en destination i en medlemsstat som ännu inte anslutit sig till det datoriserade systemet ska åtföljas av nuvarande ledsagardokument i pappersform. I dessa fall ska det datoriserade systemet inte användas. För genomförande av denna del av övergångslösningen lämnas i propositionen förslag till lagändringar. Övergångslösningen innebär också att varor vid flyttningar under ett uppskovsförfarande där dokumenthanteringen sker i det datoriserade systemet och där flyttningen sker via ett land som inte är anslutet till systemet, rekommenderas åtföljas av en utskriftsversion av det elektroniska administrativa dokumentet, vilket kommer att genomföras genom föreskrifter på lägre nivå än lag.

Utgångspunkten för övergångslösningen är att samtliga medlemsstater kommer att vara anslutna till det datoriserade systemet senast den 1 januari 2011. Övergångslösningen behövs således i första hand till dess. Övergångslösningen föreslås genomföras i lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi.