Innehåll

Propositionens huvudsakliga innehåll

I denna proposition lämnas förslag till ändringar av de bestämmelser i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser som rör möjligheten att bilda samordningsförbund som sträcker sig över länsgränser.

I dag begränsas bildandet av samordningsförbund av det geografiska område som ett landsting utgör. Det medför att antalet deltagande parter i ett samordningsförbund avgränsas av ett landstings geografiska sträckning. För att göra den finansiella samordningen mer flexibel föreslås att möjligheterna att vara medlem i ett samordningsförbund utvidgas så att kommuner och landsting i olika län kan vara medlemmar i ett och samma samordningsförbund. För att ett geografiskt delområde ska kunna ingå i ett samordningsområde krävs att både den kommun och det landsting som delområdet tillhör är medlemmar i samordningsförbundet.

Om flera landsting är medlemmar i samma samordningsförbund, ska de med avseende på tillskjutna medel tillsammans anses utgöra en part. Den medelsandel som dessa landsting sammanlagt ska bidra med i ett samordningsförbund ska uppgå till en fjärdedel av medlen till samordningen. Bestämmelserna i lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser föreslås träda i kraft den 1 juli 2010.

I propositionen lämnas också förslag om sjukpenninggrundande inkomst. Förslaget innebär att den som deltar i aktiviteter enligt en etableringsplan enligt lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare har rätt att behålla den sjukpenninggrundande inkomsten. Så länge en försäkrad deltar i aktiviteter enligt en etableringsplan ska den sjukpenninggrundande inkomsten dock vid sjukdom fastställas enbart på grundval av den inkomst av arbete som den försäkrade kan antas få under denna tid.

Bestämmelserna i lagen om allmän försäkring föreslås träda i kraft den 1 december 2010.

I propositionen lämnas även förslag till följdändringar i socialförsäkringsbalken.