Innehåll

Propositionens huvudsakliga innehåll

Enligt gällande rätt inkomstbeskattas en understödsförening bara för inkomst på grund av innehav av en sådan fastighet som inte förvaltas i livförsäkringsverksamheten. Föreningen är dock skattskyldig till avkastningsskatt enligt lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel. Ett europakooperativ som bedriver motsvarande verksamhet som en understödsförening beskattas som en sådan.

Regeringen har i propositionen En ny försäkringsrörelselag (prop. 2009/10:246) föreslagit ändrade regler för bl.a. understödsföreningar. Där föreslås att namnet understödsförening utmönstras och ersätts med försäkringsförening. Vidare föreslås att föreningarna ska tillämpa lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar om inget annat anges. Det föreslås även att förbudet mot affärsmässig verksamhet slopas och att föreningarna ska få bedriva motsvarande verksamhet inom livförsäkring och skadeförsäkring som försäkringsbolagen. I denna proposition lämnas förslag på de ändringar i skattelagstiftningen som föranleds av förslaget om ny försäkringsrörelselag.

Eftersom försäkringsföreningarna föreslås få likartade verksamhetsbetingelser som försäkringsbolagen föreslås i denna proposition att skattereglerna ändras så att beskattningen av försäkringsföreningarna blir densamma som för försäkringsbolagen såvida inte avvikelse är motiverat med hänsyn till föreningarnas associationsrättsliga särart. Detta sker genom att försäkringsföreningar som bedriver livförsäkringsverksamhet inordnas under den skatterättsliga definitionen av livförsäkringsföretag i inkomstskattelagen. Härigenom blir de särskilda bestämmelserna om livförsäkringsföretag tillämpliga på dessa föreningar. Andra försäkringsföreningar kommer att räknas som skadeförsäkringsföretag och ska till lämpa de särskilda reglerna för dessa företag. I övrigt föreslås att försäkringsföreningarna skatterättsligt likställs med ekonomiska föreningar.

Försäkringsbolag kan vara antingen försäkringsaktiebolag eller ömsesidiga försäkringsbolag. Genom den nya försäkringsrörelselagen slås fast att för försäkringsaktiebolag gäller föreskrifterna för aktiebolag i allmänhet om inte något annat följer av försäkringsrörelselagen eller är särskilt föreskrivet. Därför kommer det inte längre att vara nödvändigt att ha en särskild bestämmelse som skatterättsligt likställer dem med aktiebolag. I förslaget till ny försäkringsrörelselag föreslås vidare att de ömsesidiga försäkringsbolagen ges utökade möjligheter till extern kapitalanskaffning genom att regler om förlagsinsatser, vinstandels- och kapitalandelslån görs tillämpliga på bolagen. Med anledning härav föreslås i denna proposition ändringar i reglerna om förlagsinsatser, vinstandels- och kapitalandelslån så att dessa även blir tillämpliga på ömsesidiga försäkringsföretag.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2011 och tillämpas första gången vid 2012 års taxering. Äldre föreskrifter ska dock fortfarande gälla för understödsföreningar som övergångsvis är registrerade enligt lagen (1972:262) om understödsföreningar.