Prop. 2010/11:21 Anpassningar av reglerna om skogsavdrag till ändringar i fastighetstaxeringslagen

Propositionens huvudsakliga innehåll

På grund av ändrade begrepp i fastighetstaxeringslagen (1979:1152) – vilka i sin tur är en följd av motsvarande ändringar i skogsvårdslagen (1979:429) – föreslås följdändringar i reglerna om skogsbeskattning i inkomstskattelagen (1999:1229), främst i reglerna om skogsavdrag. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2011.