Innehåll

Propositionens huvudsakliga innehåll

I mervärdesskattelagen (1994:200) finns bestämmelser om återbetalning av mervärdesskatt till näringsidkare som är etablerade i en annan medlemsstat än den återbetalande medlemsstaten. En ansökan om återbetalning

ska i dessa fall som huvudregel göras genom en elektronisk portal och ska ha kommit in senast den 30 september kalenderåret efter återbetalningsperioden. För återbetalningsperioder under 2009 var således den senaste ansökningstidpunkten den 30 september 2010. Enligt ett nyligen beslutat EU-direktiv ska den senaste ansökningstidpunkten avseende återbetalningsperioder under 2009 förlängas till den 31 mars 2011. Bakgrunden till direktivet är att det i vissa fall förekommit tekniska problem i medlemsstaterna som inneburit att näringsidkare inte kunnat ansöka om återbetalning i tid. Reglerna i mervärdesskattelagen föreslås ändras på motsvarande sätt. Ansökningstiden för återbetalningsperioder under 2009 förlängs därmed.