Innehåll

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att 1 § lagen (1990:313) om Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden och bilaga 1 till lagen ändras så att de överensstämmer med konventionen i dess lydelse enligt det ändringsprotokoll som öppnades för undertecknande den 27 maj 2010. Protokollet undertecknades samma dag av bl.a. Sverige.

Den huvudsakliga innebörden av ändringarna är dels att konventionens bestämmelser om informationsutbyte anpassas till den i dag internationellt accepterade standarden för sådant utbyte, dels att konventionen öppnas för anslutning även av stater som varken är medlemsstater i Europarådet eller medlemsländer i OECD. Konventionen blir därmed ett viktigt instrument för stater som snabbt vill bli delaktiga i ett effektivt informationsutbyte på skatteområdet.

Äldre bestämmelser ska fortfarande gälla i förhållande till parter som har tillträtt konventionen, men inte ändringsprotokollet.

Ändringen föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.