Innehåll

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnas förslag på vissa ändringar inom företagsbeskattningens område.

Det föreslås att de så kallade Lundinreglerna ska avskaffas. För att motverka risk för skatteplanering med anledning av avskaffandet föreslås att avdrag för nedskrivning och förlust på lagerandelar bara får göras om värdenedgången eller förlusten är verklig. Den generella regeln för lager-andelar motsvarar den som redan finns för kapitaltillgångar.

Några förslag berör beskattning av delägare i handelsbolag. Förslagen är följdändringar med anledning av reglerna om skattefri kapitalvinst och utdelning på andelar inom handelsbolagssektorn som trädde i kraft den 1 januari 2010.

I propositionen lämnas också några förslag på ändringar i reglerna om skalbolagsbeskattning.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 2 januari 2012. En ändring i skattebetalningslagen (1997:483) som rör skalbolagsbeskattning föreslås dock träda i kraft redan den 31 december 2011.