Innehåll

Propositionens huvudsakliga innehåll

I denna proposition lämnas förslag till ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor, inkomstskattelagen (1999:1229), lagen (2000:625) om arbetsmarknads-politiska program och lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter. Det föreslås även att lagen (1971:1204) om byggnadstillstånd m.m. upphävs.

Det föreslås att kammarrätternas sammansättning ändras på så sätt att nämndemän inte längre ska medverka i kammarrätt i mål enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring eller lagen om arbetslöshetskassor.

Det föreslås ändringar i lagen om arbetslöshetsförsäkring, lagen om arbetsmarknadspolitiska program och inkomstskattelagen för att skapa en mer ändamålsenlig struktur på det arbetsmarknadspolitiska regelverket.

Systemet med att Arbetsförmedlingen kan begränsa byggverksamheten genom byggnadstillstånd och jämna ut byggverksamheten över tid med hänsyn till byggarbetsmarknaden föreslås upphävas.

Det föreslås slutligen att kommuner ska ges en möjlighet att samverka om att erbjuda samhällsorientering till vissa nyanlända invandrare. För att åstadkomma en sådan möjlighet föreslås att det görs undantag för lokaliseringsprincipen och självkostnadsprincipen som kommer till uttryck i kommunallagen (1991:900). Kommunernas skyldigheter enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling påverkas inte av förslaget.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2012 och det föreslås att förslagen i inkomstskattelagen ska tillämpas på ersättningar och stöd som betalas ut efter den 30 juni 2012.