Prop. 2012/13:22 Bättre villkor för svensk film

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen redovisas ett nytt filmavtal, 2013 års filmavtal, som gäller för tiden 2013–2015. Avtalet träffades den 25 september 2012 mellan staten, Sveriges Biografägareförbund, Folkets Hus och Parker, Riksföreningen Våra Gårdar, Sveriges Filmuthyrareförening u.p.a., Film- och TV-producenterna i Sverige ek. för., Nätverket för Regionala Filmproduktionscenter, Sveriges Television AB, TV4 AB, Modern Times Group MTG AB, SBS TV AB och C More Entertainment AB. Nätverket för Regionala Filmproduktionscenter är nytillkommen avtalspart i och med 2013 års filmavtal. SBS TV AB (tidigare Kanal 5 AB) valde att inte fortsätta som avtalspart under en tvåårig förlängning av 2006 års filmavtal, men är nu återigen part till avtalet.

Avtalet mellan staten och film- och tv-branschen innebär bättre villkor för svensk film med ökade resurser, breddat engagemang och en öppning för fler visningsfönster. Nya stöd införs i linje med förändringar i medielandskapet. Avtalet innehåller även skärpta krav på jämställdhet. Särskilt fokus läggs på barn- och ungdomsfilm. För att en film ska få produktionsstöd införs dessutom som ett villkor att filmen ska kunna visas med svensk text, vilket är ett viktigt steg för att öka tillgängligheten till svensk film för personer med funktionsnedsättning.

Vidare innehåller propositionen regeringens bedömning av filmpolitikens inriktning. Med kvalitet, förnyelse och tillgänglighet som övergripande inriktning bör de statliga insatserna för filmen syfta till att främja produktion och utveckling av värdefull svensk film, spridning och visning av värdefull film i olika visningsfönster i hela landet, ett levande filmarv som bevaras, används och utvecklas, internationellt utbyte och samverkan på filmområdet, barns och ungas kunskap om film och rörlig bild och deras eget skapande samt jämställdhet och mångfald på filmområdet. Inriktningen på filmpolitiken omfattar såväl de olika filmkulturella insatser som finansieras med statliga medel, som de mål som staten ställt sig bakom i 2013 års filmavtal och de medel som staten tillför avtalet.

I propositionen redovisas även regeringens bedömning av de förslag i Filmutredningens betänkande som inte omfattas av filmavtalet, utan främst berör de medel som staten fördelar till filmområdet i form av stöd till filmkulturella ändamål och särskilda satsningar.

Slutligen föreslås i propositionen att filmavtalets parter även fortsättningsvis ska göra avdrag för sådana avgifter och bidrag som betalas till Stiftelsen Svenska Filminstitutet.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...