Innehåll

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen behandlas vissa frågor om beskattningen av energiprodukter som säljs, förbrukas eller är avsedda att förbrukas som tillsatser i motorbränsle eller som medel för att utöka motorbränslets volym. Förslagen i propositionen avser att hantera frågan om skatteplikt för sådana produkter samt göra det möjligt att tillämpa bestämmelserna om uppskovsförfarandet vid flyttningar av dessa.

I propositionen föreslås även ett par förtydliganden av bestämmelsen om avdrag för skatt på bränsle i vissa fall och en mindre ändring av en bestämmelse om skattskyldighetens inträde när bränsle används för ett ändamål som medför att skatt ska betalas med högre belopp.

Förslagen föranleder ändringar i lagen (1994:1776) om skatt på energi och lagen (2009:1497) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2013.