Innehåll

Propositionens huvudsakliga innehåll

En ansökan om tillstånd att driva bank- respektive försäkringsrörelse prövas av Finansinspektionen. Ärenden som är av principiell betydelse eller av särskild vikt prövas dock av regeringen. Motsvarande beslutsordning gäller för förvaltningsärenden som nära anknyter till tillståndsärendena. I propositionen föreslås att regeringens beslutskompetens på bank- och försäkringsområdena tas bort. Förslaget innebär att hela beslutskompetensen i dessa frågor överförs till Finansinspektionen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 15 juli 2013.