Prop. 2012/13:181 Ändringar i inkomstskattelagen med anledning av Kroatiens anslutning till EU

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås tillägg till några bilagor till inkomstskattelagen (1999:1229). Tilläggen föranleds av direktiv 2013/13/EU om anpassning av vissa direktiv rörande beskattning, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning.

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2014 men tillämpas från och med den 1 juli 2013.