Innehåll

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen behandlas ett antal olika frågor som har att göra med hantering av varor inom det s.k. uppskovsförfarandet för punktskattepliktiga varor. Det föreslås bl.a. att det datoriserade systemet EMCS ska användas vid flyttningar av alkohol- och tobaksvaror inom landet samt vid flyttningar av bränsle i samband med import, att registrerade varumottagare ska anmäla ordinarie mottagningsplats för varor som flyttas under uppskovsförfarandet och att bestämmelserna om ställande av säkerhet för godkända upplagshavare och registrerade varumottagare ska ändras i vissa avseenden.

I propositionen föreslås även att Skatteverket ska få vissa utökade möjligheter att genomföra kontroller av godkända upplagshavare. Detta ska ske genom att det införs en ny möjlighet till punktskattebesök i skatteupplag.

Vidare föreslås vissa kompletteringar av bestämmelserna om förfarandet i samband med den beskattning som kan ske på grund av oegentligheter under en flyttning av punktskattepliktiga varor. Vissa förtydliganden förslås även av bestämmelserna om alkohol och tobak som förstörs under tillsyn av Skatteverket.

Det föreslås vidare att det regleras hur punktskatt på alkohol, tobak och energiprodukter ska hanteras i samband med att en godkänd aktör går i konkurs.

I propositionen behandlas slutligen ett förslag om att skatten ska efterges på vissa alkohol- och tobaksvaror som omhändertagits av Tullverket och inte lämnats ut. Möjligheten att återutföra dessa varor föreslås samtidigt tas bort.

Förslagen föranleder ändringar i lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt, lagen (1994:1776) om skatt på energi och lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter. Ändringarna föreslås till viss del träda i kraft den 1 januari 2014 och i övrigt den 1 april 2014.