Innehåll

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslår regeringen åtgärder för att effektivisera försälj-ningen av utmätt lös egendom, t.ex. fordon och bostadsrätter, på offentlig auktion och anpassa förfarandet till modern teknik.

Kronofogdemyndighetens försäljning av utmätt lös egendom bör kunna ske genom budgivning på internet (e-auktion). Ett sådant förfarande är snabbare, billigare och når fler spekulanter. Det leder i regel till högre priser och därmed ett bättre resultat för borgenären och gäldenären. Den utsökningsrättsliga regleringen bör anpassas för att möjliggöra detta. Regeringen föreslår i propositionen ändringar i utsökningsbalken.

Även kungörandet av en försäljning behöver moderniseras, för all slags egendom. Kungörelser, dvs. information och annonsering, inför en offentlig auktion bör i första hand ske på internet i Post- och Inrikes Tidningar och på Kronofogdemyndighetens eller någon annan lämplig webbplats, i stället för som i dag i tidningar. Regeringen uttalar i propositionen att den avser att göra de förordningsändringar som behövs för att åstadkomma detta. Motsvarande föreslås gälla även vid en konkursförvaltares försäljning av konkursboets egendom på auktion, vilket sker genom en ändring i konkurslagen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2014.