Prop. 2013/14:149 Skatteavtal mellan Sverige och Georgien

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt mellan Sverige och Georgien och antar en lag om detta avtal. Lagen föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer. Sverige har för närvarande inte något skatteavtal med Georgien.