Nedan finns även den borgerliga oppositionens motförslag.

Propositionens huvudsakliga innehåll

Den 23 oktober 2014 lämnade regeringen budgetpropositionen för år 2015 till riksdagen. Budgetpropositionen innehåller regeringens förslag till statens budget för 2015 samt de övriga förslag och bedömningar som följer av riksdagsordningen och budgetlagen.

Budgetpropositionen del 1a, finansplan och skattefrågor

Förslag till statens budget för 2015, finansplan och skattefrågor, kapitel 8-12 och bilagor 1-13

Utgiftsområde 1: Rikets styrelse

Utgiftsområde 2: Samhällsekonomi och finansförvaltning

Utgiftsområde 3: Skatt, tull och exekution

Utgiftsområde 4: Rättsväsendet

Utgiftsområde 5: Internationell samverkan

Utgiftsområde 6: Försvar och samhällets krisberedskap

Utgiftsområde 7: Internationellt bistånd

Utgiftsområde 8: Migration

Utgiftsområde 9: Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Utgiftsområde 10: Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Utgiftsområde 11: Ekonomisk trygghet vid ålderdom

ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget

Utgiftsområde 12: Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Utgiftsområde 13: Integration och jämställdhet

Utgiftsområde 14: Arbetsmarknad och arbetsliv

Utgiftsområde 15: Studiestöd

Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområde 17: Kultur, medier, trossamfund och fritid

Utgiftsområde 18: Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Utgiftsområde 19: Regional tillväxt

Utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård

Utgiftsområde 21: Energi

Utgiftsområde 22: Kommunikationer

Utgiftsområde 23: Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Utgiftsområde 24: Näringsliv

Utgiftsområde 25: Allmänna bidrag till kommuner

Utgiftsområde 26: Statsskuldsräntor m.m.

Utgiftsområde 27: Avgiften till Europeiska unionen

Motion 2014/15:3002 Ett starkare Sverige

Gemensam budgetmotion avseende statsbudget 2015 av Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna.

Motion 2014/15:3002 Ett starkare Sverige